روش محاسبۀبهترین وزن مخصوص برای سنگ دانه های بتن

روش محاسبۀبهترین وزن مخصوص برای سنگ دانه های بتن
1563 1395/03/14

محاسبۀبهترین وزن مخصوص برای سنگ دانه های بتن

  وسایل لازم :  سینی،کویس،خط کش،ترازو،استوانه،شن وماسه،کوبه،کاردک،الک نمرۀ 4 . شرح : مقداری شن وماسه رابه صورت جداگانه تهیه می کنیم(مصالح مانده روی الک شمارۀ4 – شن ومصالح ردشده ازالک شمارل4 ماسه نامیده می شود.) مصالح راشسته سپس سطح آنها راخشک کرده این مصالح(شن وماسه) رابانسبت های مختلف باهم مخلوط می کنیم ودراستوانه ریخته به وسیله کوبه تراکم لازم راایجادمی کنیم،بایدتوجه شودکه شن وماسه رادرسه لایه درمکعب ریخته وآنهارابا25ضربۀکوبه متراکم می کنیم سپس وزن می کنیم،بیشترین وزن مربوط به هرنسبت ازشن وماسه که باشدبه عنوان بهترین وزن مخصوص یادداشت می کنیم.سپس این وزن راباحجم مکعب که بدست آورده ایم دررابطۀ زیرقرارداده ومقدارP رایادداشت کرده. P وزن مخصوصm جرم نمونهV حجم مکعب                       P = m           V