جداشدگي در بتن چیست و مشکلات ناشی از جداشدگی در بتن

جداشدگي در بتن چیست و مشکلات ناشی از جداشدگی در بتن
2066 1395/02/12

جداشدگي در بتن چیست و مشکلات ناشی از جداشدگی در بتن

عامل بسياري از اشكالات در بتن ريزي هايي كه در ايران وجود دارد، جداشدگي است. جداشدگي از انبار كردن سنگدانه ها شروع مي شود و در طول عمليات اجرايي همچون تخليه مخلوط كن، حمل، ريختن در قطعه، جايدهي و تراكم حاصل مي شود.

افزايش نفوذپذيري در مناطق كم ملات و كم شيره و منطقه پر ملات و پر شيره امري طبيعي است.

 

با كاهش استعداد جداشدگي در بتن و رعايت اصول صحيح حمل و ريختن و جايدهي مي توان جداشدگي را به حداقل رسانيد. با كاهش اسلامپ، كاهش حداكثر اندازه سنگدانه، ريز بافت كردن دانه بندي، مصرف سنگدانه تيز گوشه، مصرف سنگدانه زبرو كاهش نسبت آب به سيمان مي توان جداشدگي را كم كرد. بكارگيري افزودني هاي معدني و حبابزا مي تواند جداشدگي را كم كند. هر چند افزايش سيمان جداشدگي را كم مي كند اما به دليل افزايش جمع شدگي و ايجاد هزينه بيشتر امري مطلوب محسوب نمي شود.