نکات مربوط به ريختن، تراکم، پرداخت سطح، نگهداری و عمل آوری بتن و کنترل تبخير در بتن ریزی در هوای گرم و خشک

نکات مربوط به ريختن، تراکم، پرداخت سطح، نگهداری و عمل آوری بتن و کنترل تبخير در بتن ریزی در هوای گرم و خشک
2680 1395/01/19

نکات مربوط به ريختن، تراکم، پرداخت سطح، نگهداری و عمل آوری بتن و کنترل تبخير در بتن ریزی در هوای گرم و خشک

برای جلوگيری از تبخير زياد از سطح بتن می­توان توسط بادشکن، سرعت باد را کم نمود. بويژه اگر بتوان از بادشکن­های جاذب آب استفاده نمود و آن­ها را خيس کرد، رطوبت محيط افزايش می­يابد و تبخير کم می­شود و هم چنين محيط خنک می گردد. استفاده از سايبان در بالای محل بتن ريز (در صورت امکان) باعث کنترل تابش آفتاب و کاهش تبخير می گردد و ضمنا از افزايش دمای بتن جلوگيری می شود.

می­توان از دستگاه­های مه­فشان و ايجادکننده غبار آب در محل بتن­ريزی استفاده کرد تا ضمن خنک­شدن محيط رطوبت­نسبی بالارود و تابش آفتاب کم گردد. اين­کار در­مواردی که باد می­وزد مؤثرنيست.

قالب و ميلگردها بايد قبلا خنک شود و آبا حداکثر دمای °C50 را برای آن ها پيش بينی کرده است. با آب پاشی بر روی قالب (به ويژه فلزی) و ميلگردها می توان آن ها را خنک نمود ولی آب اضافی بايد از سطح قالب و ميلگرد زدوده شود (با هوای تحت فشار يا اجازه دادن برای تبخير)

برنامه ريزی کار بتن ريزی به نحوی که در زمان خنکی هوا انجام شود. مسلما در اين حالت اصولا ممکن است شرايط هوای گرم موجود نباشد و بحث های مطروحه بی مورد تلقی گردد.

تأمين حجم لازم بتن و استفاده از وسايلی که بتواند اين حجم بتن را ساخته يا حمل کند و بريزد و متراکم نمايد امری ضروری است وگرنه بتن در اثر معطلی گرم شده و زمان گيرش آن فرا می رسد و يا لايه های زيرين خود را می گيرد و درز سرد ايجاد می شود.

برای حفظ خنکی بتن در لايه های بتن ريزی، بهتر است از لايه های ضخيم تر استفاده شود که اين امر حجم بتن سازی و بتن رسانی و بتن ريزی بيشتری را در واحد زمان طلب می کند.

استفاده از وسايل مناسب به نحوی که معطلی های بی جهت بوجود نيايد. مثلا باکت خيلی کوچک بکار نرود تا تراک ميکسر مدت زيادی معطل بماند و يا تراک ميکسر کمتر بارگيری شود تا بتن بمدت قابل توجهی در آن بچرخد و نماند.

تراکم مجدد بتن در هوای گرم توصيه می شود (قبل از گيرش). اين امر ترک ها را کم  می کند. استفاده از ماله برای به هم آوردن ترک ها توصيه می گردد. (ماله کش با تأخير و مجدد)

در هوای گرم و خشک اغلب سرعت تبخير بيش از سرعت رو زدن آب است و سطح بتن خشک می شود. لذا ضمن رعايت نکاتی که قبلا مطرح شد لازم است در اسرع وقت سطح بتن محافظت شده و مرطوب گردد. استفاده از گونی خيس در اين موارد توصيه می شود. در غير اين صورت استفاده از پوشش های خاص مانند نايلون يا ترکيبات عمل آوری بتن می تواند مصرف شود. بديهی است در شرايط هوای گرم و خشک توجه ويژه ای بايد به عمل آوری رطوبتی معطوف گردد.

 

پرداخت سطح بتن در هوای گرم با مشکل همراه است و معمولا بايد زودتر از ساير شرايط پرداخت را انجام داد اما نبايد باعث جمع شدن آب در زير لايه فوقانی گردد.