دلایل خوردگی آرماتور ( میلگرد ها ) در بتن

دلایل خوردگی آرماتور ( میلگرد ها ) در بتن
3442 1395/01/19

کلریدهای آب دریا در بتن

یک فاکتور مهم، حضور کلریدها با غلظت ppm 18000، ppm 21000 و ppm 25000  می باشد. حضور یونهای کلرید در بتن می تواند محرک خوردگی آرماتور فوالادی حتی زمانی که قلیاییت(pH) است، باشد. تاثیر یونهای کلرید در زمان ترکیب با تری کلسیم آلومینات (C3A) موجود در سیمان بسیار پیچیده خواهد بود که ترکیبات حاصله به طور موثری یونهای کلرید را از حمله به فولاد باز می دارند.

درصد بالاتر C3A باعث خنثی سازی یونهای کلرید بیشتری می شود.

سیمان پرتلند مقاوم به سولفات میزان C3A کمی دارد. BS 4027، مقدار C3A را به 3 % محدود
می کند. این در حالی است که OPC احتمالاً حاوی 6 تا 12 % C3A می باشد.

من معتقدم که استفاده از سیمان با C3A بهتر از سیمان مقاوم به سولفات با  C3A پایین است. مگر اینکه دلیل خاصی باشد که نتوان از آن استفاده کرد.

 

چنین پیشنهاد می شود که بتنی که حاوی روبازه آهن گدازی دانه ای خاکی (GGBS) مطابق با BS 6699 یا خاکستر نرم (pfa) طبق BS 3892) می باشد، نسبت به OPC یا SRPC حفاظت بهتری از میلگردها در برابر حمله کلریدی صورت می دهد.