میزان افزایش حجم میلگرد ( آرماتور ) در اثر خوردگی

میزان افزایش حجم میلگرد ( آرماتور ) در اثر خوردگی
1974 1395/01/19

خوردگی آرماتور فولادی در مناطق دریایی

نوع مهمی از خسارت فیزیکی به بتن آرمه در یک محیط دریایی، ترک خوردگی و خرد شدن در اثر  خوردگی/ زنگ زدن آرماتورها می باشد.

 

 

هنگامی که  فولاد زنگ می زند، خوردگی، فضایی حدود 3 تا 5 برابر حجم فولاد اصلی را اشغال می کند و این انبساط بتن را گسیخته می کند. دلیل اصلی خوردگی آرماتورها نفوذ آب دریا حاوی یونهای کلریدی است که اکسیژن و رطوبت را فراهم می کند. با افزایش عمق در زیر تراز پایین آب، دسترسی به اکسیژن کاهش می یابد.