زمان توقف در عمليات پرداخت بتن

زمان توقف در عمليات پرداخت بتن
2333 1394/12/16

زمان توقف در عمليات پرداخت بتن

هر گاه آب حاصل از آب آوري بر سطح بتن مشاهد گرديد، بايد عمليات پرداخت متوقف گردد تا آب از سطح بتن تبخير شود. معمولاً آب حاصل از آب انداختن  پس از ماله‌كشي با تخته ماله دسته بلند و كوتاه مشاهده مي‌شود. اما به هر حال هنگامي كه  آب انداختن در بتن رخ دهد بايد عمليات به صورت موقت متوقف شود. ادامه عمليات پرداخت كه معمولاً مرحله ماله‌كشي است بايد با يك آزمايش ساده انجام گردد. اين آزمايش بر اين اساس است كه فشار پا بر روي بتن بايد حداكثر 5 ميليمتر اثر بگذارد. اين حالت نشان مي‌دهد كه سطح بتن آماده ماله‌كشي مي‌باشد.

 

 

اگر شرايط رطوبت و دماي محيط به صورتي است كه امكان تبخير آب حاصل از آب انداختن در مدت كوتاه وجود ندارد، مي‌توان با يك تمهيد ساده نسبت به رفع آب سطح بتن اقدام نمود. با گذاشتن يك لايه گوني بر سطح بتن و ريختن گرد سيمان بر روي سطح پارچه چتايي، سريعاً آب سطح جذب و حذف مي‌گردد. اما بايد توجه داشت كه به هيچوجه نبايد گرد سيمان بر روي سطح بتن به صورت مستقيم ريخته شود، زيرا باعث تضعيف بيشتر لايه سطحي بتن مي‌گردد.