نکات و روش آماده‌سازي درز ساخت یا اجرایی بتن

نکات و روش آماده‌سازي درز ساخت یا اجرایی بتن
2694 1394/12/16

نکات و روش آماده‌سازي درز ساخت یا اجرایی بتن

در محل درز ساخت بين بتن قديم و بتن تازه بايد پيوستگي ايجاد نمود. رعايت مواردي به شرح زير باعث افزايش مقاومت پيوستگي بين بتن قديم و بتن تازه مي‌شود :

 

1.     تمام مواد زايد، گردوخاك و روغن بايد از سطح بتن قديم پاك گردد. براي پاك كردن سطح مي‌توان از برس، هواي فشرده و يا آب با فشار زياد استفاده كرد و در صورتي‌ كه  آلوده به مواد روغني باشد بايد با استفاده از حلال مناسب پاك گردد. احتمال دارد كه به دليل آب انداختگي بتن، يك لايه ضعيف از خمير سيمان در سطح بتن قديم مشاهده گردد كه جدا كردن اين لايه با ابزار ذكر شده ضروري است.

 

2.     سطح بتن قديم بايد زبر و ناهموار گردد. روش موثر براي زبر كردن سطح بتن، استفاده از برس زدن است كه  2 تا 4 ساعت پس از اتمام  تراكم بايد انجام شود. وقتي نوك سنگدانه‌هاي درشت بيرون از سطح بتن قرار مي‌گيرند نشان دهنده زبري مناسب است. اگرعمليات زبر كردن به روز بعد از بتن‌ريزي موكول شود، نياز به كار زياد خواهد داشت، بنابراين بهتر است زبر كردن در روز بتن‌ريزي و در ساعات اوليه گيرش انجام شود.

 

 

3.     بعد از آماده سازي سطح بتن قديم و چند ساعت قبل ار بتن‌ريزي، بايد سطوح درزهاي اجرايي با آب كاملاً اشباع شوند، اما بايد صبر كرد تا آب اضافي روي سطح خشك  شود و يا با استفاده از هواي فشرده، آب اضافي را از سطح زدود.