روش اجرای ترمیم بتن تخریب شده ناشی از اسیدها

روش اجرای ترمیم بتن تخریب شده ناشی از اسیدها
2787 1394/11/10

روش اجرای ترمیم بتن تخریب شده ناشی از اسیدها

 

حمله شیمیایی به کف های بتنی معمولاً از ریختن مواد شیمیایی خورنده بر روی آنها ناشی می شود. 

اسیدهای معدنی، سولفوریک، هیدروکلریک و نیتریک خورندگی ویژه ای در بتن داشته به طوریکه به محض تماس اسید با بتن، حمله فوراً آغاز شده و تا مادامی که همه اسید با خمیر سیمان با قلیاییت بالا، خنثی نشود، ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، احتمال رخداد خسارت در مدت زمان کوتاه وجود دارد.

سه راه حل وجود دارد:

1.      نوسازی بتن خسارت دیده در صورت نیاز

2.      تعمیر نواحی آسیب دیده و حفاظت از نواحی تعمیر شده با یک پوشش یا رویه پیوندی نازک که در برابر اسید بکار رفته غیرفعال می باشد.

3.      اقدام به جلوگیری از ریختن بیشتر اسید و تعمیر نواحی خسارت دیده.

فاکتور مهم در اینجا، تضمین این مطلب است که همه بتن معیوب قبل از بتن ریزی یا ملات ریزی جدید، حذف گردد. جزئیات مربوط به روشهای تعمیر در پاراگراف 8-2-1-1 (تعمیرات قطعه ای)، جهت تعمیرات عمومی آمده است. در نمونه حاضر، توجه به این نکته ضروری است که تمامی بتنی که مورد حمله اسید واقع شده، بایستی به طور کامل حذف گردد. هنگامی که همه بتن تحت تاثیر قابل مشاهده، حذف گردید، توصیه می شود که سطح بتن موجود با استفاده از کاغذهای معرف به منظور تعیین قلالیت بررسی شود که باید pH حداقل برابر با 10 داشته باشد.