روش ترمیم ترک های غیر سازه ای در ساختمان و بتن

روش ترمیم ترک های غیر سازه ای در ساختمان و بتن
4356 1394/10/28

روش ترمیم ترک های غیر سازه ای در ساختمان و بتن

 

ترک های در نظر گرفته شده اینجا، آنهایی هستند که در بتن سالم یافت شده اند و مربوط به آرماتورهای خورده شده و اجرای نادرست که در فصل 4، بخش 4-6-3 به بحث پیرامون آن پرداخته شد، نمی باشد.

تعیین علت ترک خوردگی از اهمیت زیادی برخوردار است و به طور خودکار بیانگر نوع ترک ها بوده که آیا "زنده" اند (مثلاً آیا حرکتی در عرض ترک وجود دارد) و اینکه "سازه ای" یا "غیرسازه ای" هستند، می باشد.

به طور کلی، ترک های "غیر سازه ای" نظیر تک های انقباضی، نقشه وار (خردشدگی) نیاز به تعمیر خاصی ندارند و این ترکها معمولاً خیلی باریک بوده و تنها در حد چند میلیمتر در بتن گسترش می یابند.

اگر عملیات اصلاح، نیاز باشد، برس کشی سطح با یک برس سیمی و در ادامه آن حذف گرد و خاک و شن از سطح صورت می گیرد. سپس استفاده از تزریق سیمان نازک یا SBR خوب برس خورده کافی خواهد بود.

ترک های "طراحی" در ناحیه کششی از تیرها، دال ها و... (استاندارد BS:110، بخش 2، قسمت 3-2-4) آن را به صورت غیرسازه ای در نظر گرفته که توصیه شده عرض سطح از 3/0 میلیمتر تجاوز ننماید. اگر ترک ها در چنین عرضی به سمت آرماتورها در پایین گسترش یابند، در صورتی که عمق پوشش فراهم شده باشد، بسیار شک برانگیز خواهد بود. خیلی به ندرت اتفاق می افتدکه تلاشی برای تزریق در چنین ترک هایی صورت گیرد.

ترک های ناشی از انقباض حرارتی  معمولاً در سرتاسر ضخامت دیوار یا کف گسترش یافته و اغلب می تواند به عنوان "مرده" قلمداد شود. حضور آنها تاثیر نامطلوبی بر پایداری
سازه ای عضو نداشته، اما ممکن است دسترسی آب و سایر مایعات را در رسیدن به آرماتور فراهم نماید، از این رو آنها نیازمند تعمیر می باشند.

جزئیات تعمیر به اینکه ترک ها به "مرده" قلمداد شوند یا اینکه میزان محدودی جابجایی چرخشی پیش بینی شود، بستگی دارد. عامل مهم دیگر این است که آیا ترک مورد نظر قابل دسترسی از هر دو طرف عضو هست یا خیر.

با در نظر گرفتن حالت "ساده" دالهای کف و دیوارهای جانپناه که در آنها ترک ها "مرده" قلمداد
می شوند، تعمیر می تواند یا با تزریق در ترک   انجام گیرد و یا اینکه ترک بریده شده و با سیمان اصلاح شده توسط SBR
یا ملات ماسه پر شود. ترک مورد نظر می بایست به صورت V شکل و با عرض سطح حدود 10 تا 20 میلیمتر تا آرماتورها برش داده شود.

مخلوط ملات می بایست 1 واحد OPC، 5/2 تا 3 واحد حجمی از ماسه تمیز، با دانه بندی "ریز" طبق جدول 5، آیین نامه BS 882، با 10 لیتر SBR برای 50 کیلوگرم سیمان باشد. ملات می بایست به حدی که قابل اجرا بوده، سخت باشد و به خوبی در شیار متراکم گردد. به منظور بهبود پیوند بین ملات و بتن، طرفین شیار و هر آرماتور در معرض برش، می بایست با پوشش برس خورده ای از دوغاب SBR یا سیمان فوراً قبل از اجرای ملات داده شود.

 

برای ملات توصیه می شود که طی چهار روز عمل آوری گردد، که این امر یا با اسپی حاوی غشای عمل آوری و یا با صفحات پلیتین انجام شود .