تاثیر هیدروکسید سدیم ( سود سوزآور ) بر بتن

تاثیر هیدروکسید سدیم ( سود سوزآور ) بر بتن
4109 1394/10/16

تاثیر هیدروکسید سدیم ( سود سوزآور ) بر بتن

محلول های سود سوز آور تا حداکثر حدود 10 %، تاثیر منفی بر بتن نمی گذارد اما در غلظت های بالاتر خصوصا در دماهای بالا، باعث فرسایش کندی در بتن می گردد. بتن با سیمان آلومینی بالا، نسبت به سیمان پرتلند آسیب پذیرتر می باشد.