تاثیر سولفات ها بر بتن ( بتن و سولفات )

تاثیر سولفات ها بر بتن  ( بتن و سولفات )
4640 1394/10/16

تاثیر سولفات ها بر بتن  ( بتن و سولفات )

 میزان خورندگی به بنیان ترکیب سولفات و اسیدی بودن یا نبودن محلول بستگی داشت.  تاثیر سولفات های آمونیم و منیزیم بر بتن در بخش های قبلی شرح داده شد.

سایر سولفات های معمول که ممکن است در تماس با بتن قرار گریند، شامل سولفات کلسیم
(سنگ گچ)، سولفات سدیم و سولفات پتاسیم می باشد.

سولفات کلسیم نسبتا نامحلول بوده و در حدود  اشباع می گردد، در حالیکه سولفات های سدیم و پتاسیم حلالیت بیشتری دارند. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که این مواد
می بایست حتما به صورت محلول باشند تا با مواد حاصل از هیدراسیون سیمان واکنش دهند.

اگر این سولفات ها در خاکهای طبیعی و آب زیر زمینی یافت شوند، واکنش کندی داشته و غلظت نسبتا پایینی دارند.

بتن با تراکم خوب و کیفیت مناسب خسارت ناچیزی را حتی پس از چندین سال در برابر این
سولفات ها می بیند.

این موضوع از نتایج حاصل از آزمایش های دراز مدت (25 ساله) بر ر وی نمونه های بتنی دفن شده در زیر خاک در بیمارستان نورتویک پارک در نزدیک لندن بدست آمده و توسط موسسه تحقیقات ساختمانی گزارش شده است.

با این وجود، غلظت های بسیار بالاتر این سولفات ها می تواند در خاک و نیز آب زیرزمینی در معادن صنعتی و فاضلابهای صنعتی وجود داشته که از این رو نیازمند اقدامات پیشگیرانه ویژه ای برای حفاظت از بتن می باشد.

دالهای بتنی کف و بتن در لایه زیرین کف در برابر سولفات های موجود در هسته سخت شده که بتن روی آن قرار دارد آسیب پذیر بوده و گسیختگی های شدید متعددی نیز در این خصوص گزارش شده است.

سولفات های فهرست شده بالا با CA3 در سیمان پرتلند در حال هیدراسیون واکنش داده که این واکنش توسعه یافته و ترکیبات حاصل از آن حدود دو برابر حجم جامد ترکیبات واکنش دهنده می باشد.

همین انبساط حجمی است که موجب خسارت به بتن می گردد.

BRE Digest (1991) توصیه های دقیقی را برای انتخاب انواع سیمان، حداقل مقادیر سیمان و حداکثر نسبت های آب به سیمان مورد نیاز جهت مقاومت در برابر حملات سولفاته ناشی از غلظت های مختلف سولفاتها، همچون سولفات منیزیم ارائه نموده است.

سولفات هیدروژن سدیم که در تصفیه آب استخر شنا استفاده می شود، اسیدی بوده و باعث خوردگی در یتن می گردد.

 

سولفات آهن در تصفیه آب بکار رفته نیز اسیدی بوده و به بتن حمله می کند.