ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺁﻥ

ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺁﻥ
4422 1394/09/26

ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺁﻥ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﯼ پاییزی و زمستانی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ

.ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻦ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻄﻊ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﻗﺒﻼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ ، ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﻗﻒ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺯﯾﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮﺩﺩ .

.1 ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ .

.2 ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﻼﻣﭗ ﮐﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺒﺮﯾﺪ .

.3 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺑﺘﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﺏ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺑﺘﻦ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺯﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ .

.4 ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺷﯿﺒﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺁﺏ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺯﻫﮑﺸﯽ ﺷﻮﺩ .

.5 ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ .

.6 ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﺎﺗﻮﺭ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﺭﺯﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺭﺯﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻧﻤﻮﺩ .

.7 ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﮔﺒﺎﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ، ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺑﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﯿﺪ . ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻭ ﺭﮔﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ، مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ، اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویان مرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحث زیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران دسترسی یابید :

 

افزودنی های بتن چیست ، انواع افزودنی های بتن ، لیست قیمت افزودنی های بتن ، روش مصرف افزودنی های بتن ، بتن ریزی در هوای سرد ، بتن ریزی در هوای گرم ، ترمیم بتن ، انواع روش های ترمیم بتن ، ترمیم بتن ترک خورده ، بتن گوگردی ، ترمیم کننده بتن ، چسب بتن چیست ، انواع چسب بتن ، چسب اپوکسی بتن چیست ، چسب های آب بندی بتن ، روان کننده بتن چیست ، انواع فوق روان کننده بتن ، قیمت انواع چسب بتن ، لیست قیمت چسب های بتن ، انواع روش کیورینگ بتن ، مواد کیورینگ بتن ، لیست قیمت کیورینگ بتن ، آب بندی بتن چیست ، انوع روش های آب بندی بتن ، آب بندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان ، ماستیک پلی یورتان چیست ، لیست قیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیک های سرد اجرا ، ماستیک های گرم اجرا ، ترمیم بتن یخ زده ، راهنمای طرح اختلاط بتن ،طرح مخلوط بتن چیست ، طرح اختلاط بتن سبک ، کرگیری بتن چیست ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکن میلگرد و آرماتور، کاشت آرماتور در بتن چیست ، آزمایش گالواپالس چیست ، چسب کاشت آرماتور هیلتی ، خمیر کاشت بولت چیست ، لیست قیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روش اجرای گروت ریزی ، واتراستاپ بتن چیست ، انواع واتراستاپ بتن ، انتخاب واتراستاپ بتن ، واتراستاپ بنتونیتی ، واتراستاپ های هیدورفیلی چیست ، روش ترمیم بتن های ترک خورده ، سوپر روان کننده بتن ، لیست قیمت واتراستاپ بتن ، رنگ بتن ، بتن خودتراکم ، طرح اختلاط بتن خودتراکم ، بتن غلطکی چیست ، شرکت سیکا ، روش اجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایش های بتن خود تراکم، روش آب بندی مخازن بتنی ، انواع افزودنی های بتن شرکت فسروک ، مواد افزودنی بتن شرکت آبادگران ،لیست قیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کف پوش اپوکسی ، فاصله نگهدار یا اسپیسر بتن ، انواع گروت های شرکت آبادگران ، کف پوش پلی یورتان ، میکروسیلیس ، فوق روان کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، میکروسیلیس چیست، لیست قیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسر بتن چیست ، روغن قالب چیست ، روش مقاوم سازی ساختمان ، مقاوم سازی ساختمان و ساز های بتنی با الیاف FRP ، گروت چیست ، گروت اپوکسی چیست ، لیست قیمت انواع گروت اپوکسی، الیاف پلی پروپیلن چیست ،پرداخت سطح بتن چیست ، بتن حجیم چیست ، روش ساخت بتن حجیم ، ترمیم ترک های بتن ، مقاوم سازی بتن ، خوردگی بتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیک بتن چیست بتن ترمی ، بتن پلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتن گوگردی ، طرح اختلاط بتن گوگردی ، بتن پلیمری ، آزمایش هافسل بتن چیست ،روش انجام آزمایش پتانسیل خوردگی ، ابرروان کننده بتن چیست ، سوپر روان کننده بتن چیست ، میزان مصرف روان کننده بتن ، روش آب بندی استخر ، اسلامپ بتن چیست ، میزان روانی مجاز بتن ، زمان بازکردن قالب های بتن پس از بتن ریزی ، زمان حمل مجاز بتن ، روش ساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیار بتن چیست ، روش مصرف الیاف بتن PP ، بتن مگر چیست ، پوشش فایبرگلاس چیست ، انواع بتن های خاص ، بتن خاص چیست ، مواد آب بندی بتن ، آب بندی سازه های بتنی ، حداکثر زمان حمل بتن ، قالب لغزنده بتن ، بتن آماده ، گروت ساختمانی ، بتن پیش ساخته، عوامل موثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخ بتن ، انواع ضد یخ بتن ، قالب بندی بتن چیست ، روش قالب بندی بتن ، روش بتن ریزی خاص ، انواع مواد آب بندی سازه های بتنی ، روش های تراکم بتن ، روش های حمل بتن، روش های مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی بتن ، ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روش پرداخت سطح بتن ، انواع کف پوش های صنعتی بتن ، پوشش های ضد حریق ، فایرپروف بتن چیست ، فلای اش چیست ، روش اجرای آب بندی استخر ، نانو سیلیس چیست ، روش ترمیم بتن کرمو ، بتن اکسپوز چیست ، روش ساخت بتن اکسپوز ، ترمیم بتن اکسپوز ، افزودنی حباب زا چیست ، افزودنی دیرگیر بتن چیست ، افزودنی زودگیر بتن چیست ، منبسط کننده بتن چیست ، پنترون چیست ، پنکریت چیست ، پوشش نفوذگر چیست ، فایبرگلاس چیست ، پوشش آب بندی الاستومری چیست ، روش آب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درز اجرایی بتن چیست ، لیست قیمت افزودنی های بتن،  ترمیم کننده ویژه بتن، مصالح ترمیم بتن، روان ساز بتن ، جلوگیری از کرمو شدن بتن ،رنگ نمای بتن ، سوپر روان کننده بتن ، حداقل زمان کیورینگ و عمل آوری بتن ،  کیورینگ بتن با بخار ، دلیل جداشدگی بتن ، تست التراسونیک بتن چیست ، لیست قیمت گروت های شرکت فارس ایران ، لیست قیمت انواع گروت ، روش اجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،