نکات اجرایی در بتن ریزی حجيم

نکات اجرایی در بتن ریزی حجيم
16668

نکات اجرایی در بتن ریزی حجيم

- روش هاي اجراي بتن حجيم الف – روش بتن ريزي سنتي و معمولي ب- روش بتن غلتكي RCC (Roller Compacted Concrete) ج- روش سنگدانه پيش آكنده PAC (Preplaced Aggregate Concrete

- روش هاي اجراي بتن حجيم

الف روش بتن ريزي سنتي و معمولي

ب- روش بتن غلتكي RCC (Roller Compacted Concrete)

ج- روش سنگدانه پيش آكنده PAC (Preplaced Aggregate Concrete)

 

2- روش هاي كنترل گرمازايي و سرعت گرما زائي در بتن حجيم و جلوگيري از افزايش دما

2-1- بكارگيري سيمان هاي كم حرارت  (نوع II و IV و V) و سيمان هاي آميخته پرتلند پوزولاني و سرباره اي

2-2- بكارگيري مواد افزودني كندگير كننده ـ مصرف سيمان بيات

2-3- كاهش دماي بتن (پيش تبريد) و حفظ خنكي در طول عمليات بتن ريزي

2-4- كاهش مقدار  سيمان در هر متر مكعب بتن

2-4-1- بكار گيري مقاومت كمتر  تا حد امكان و افزايش سن مقاومت مشخصه طراحي

2-4-2- كاهش آب آزاد  بتن

     2-4-2-1- كاهش اسلامپ بتن تا حد امكان

     2-4-2-2- بكار گيري دانه بندي و شكل مناسب سنگدانه ها

     2-4-2-3- افزايش حداكثر اندازه سنگدانه ها

     2-4-2-4- بكارگيري مواد روان كننده و كاهش دهنده آب

     2-4-2-5- بكار گيري پوزولان هاي كاهش دهنده آب

2-4-3- جايگزيني پوزولان ها به جاي سيمان

2-4-4- كاهش انحراف معيار ساخت بتن براي كاهش مقاومت ميانگين طرح اختلاط (در صورت كنترل W/C توسط مقاومت)

2-4-5- بكارگيري مواد حباب زا براي افزايش دوام و نفوذ ناپذيري و كنترل طرح توسط مقاومت

2-5- خروج گرما از بتن (پس تبريد)

 

3- اصول انبار كردن مصالح بتن حجيم

3-1- اصول انبار سنگدانه  در بتن حجيم

     3-1-1- رعايت اصل عدم جدايي و محدوديت    براي dmax  > 20 mm

     3-1-2- رعايت تك اندازه بودن سنگدانه ها براي دستيابي سريعتر به دانه بندي مطلوب

     3-1-3- رعايت يكنواختي رطوبت در سنگدانه

     3-1-4- رعايت جلوگيري از افزايش دما در سنگدانه (جلوگيري از تابش آفتاب) و پوشش سنگدانه ها به ويژه در ماسه

     3-1-5- دپو از بالا و مصرف از پايين توسط قيف، گالري و تسمه نقاله

     3-1-6- جلوگيري از آلوده شدن سنگدانه ها به گل و لاي

     3-1-7- دنبال هم قرار دادن دپو سنگدانه ها به تعدادي كه با ظرفيت سيلوي موقت بتن ساز مركزي و قدرت حمل تسمه نقاله ها جور در آيد.

3-2- اصول انبار سيمان و مواد چسباننده كمكي در بتن حجيم

     3-2-1- حفظ خنكي و جلوگيري از گرم شدن سيمان با دو جداره كردن، رنگ روشن و چرخش آب خنك يا هواي خنك در جداره خارجي

     3-2-2- عدم حمل سيمان داغ به كارگاه و يا نگهداري دراز مدت آن براي كاهش دما

     3-2-3- بيات كردن سيمان تازه و مصرف سيمان بين 15 تا 30 روز پس از توليد (در مورد ساير مواد كمكي چسباننده موردي ندارد) ـ بيات كردن عمدي با ايجاد جريان هوا

     3-2-4- پيش بيني سيلوي لازم براي سيمان با توجه به حجم مصرف و بيات كردن

3-3- اصول انبار كردن آب

     3-3-1- ايجاد ظرفيت لازم

     3-3-2- حفظ خنكي و جلوگيري از گرم شدن (منبع زميني يا عايق بندي و )

3-4- اصول انبار كردن يخ

     3-4-1- ايجاد ظرفيت لازم

     3-4-2- عايق بندي و جلوگيري از بالا رفتن دما و حفظ دماي زير صفر

3-5- اصول انبار كردن افزودني ها

     3-5-1- ايجاد فضاي سرپوشيده و نسبتا خنك ـ  جلوگيري از تابش آفتاب به ويژه براي مواد آلي (روان كننده ها،     حباب زاها و كندگيركننده ها)

 

4- اصول اختلاط و كنترل W/C، اسلامپ و دما

4-1- اصول توزين مصالح و كنترل رطوبت و ريختن در مخلوط كن

     4-1-1- رعايت رواداري توزين (سيمان % 1 ±  يا 1 ±  ظرفيت باسكول هركدام بزرگتر است، آب % 1 ± ،  سنگدانه تجمعي    % 1 ±  و افزودني % 1 ± يا 30 ± ميلي ليتر هر كدام بزرگتر است)

     4-1-2- تعيين رطوبت سنگدانه ها

     4-1-3- اصلاح مقدار سنگدانه هاي مرطوب و تعيين آب مصرفي

     4-1-4- تأمين سيستم اندازه گيري براي مواد پوزولاني به صورت وزني،  افزودني هاي شيميايي به صورت وزني يا حجمي و يخ به صورت وزني

     4-1-5- تأمين سيستم اتوماتيك براي كنترل رطوبت و محاسبه مقدار مواد مصرفي و عدم استفاده از سيستم هاي زماني

     4-1-6- رعايت آرايش شوت و قيف هاي ريختن مصالح در ديگ اختلاط براي بهبود و تسريع اختلاط

4-2- اصول اختلاط

     4-2-1- تأمين حجم ديگ مورد نياز با توجه به بتن لازم در هر ساعت با عنايت به زمان لازم براي تهيه يك نوبت بتن   (حداقل 5/1 و حداكثر 9 متر مكعب) ـ استفاده از چند ديگ  در يك سيستم  (ترجيحاً 4 ديگ)

     4-2-2- استفاده از سيستم پره هاي اختلاط مناسب در حالت ديگ ثابت و متحرك (در ديگ متحرك پره متصل به بدنه و در ديگ ثابت، پره هاي نوع توربيني به ويژه براي سنگدانه هاي بزرگتر از 75 ميلي متر) ـ استفاده از اختلاط پيوسته براي سنگدانه تا 100 ميلي متر

     4-2-3- تأمين سيستم پاشش آب در ديگ براي كاهش زمان اختلاط

     4-2-4- در ACI تامين حداقل زمان اختلاط 80 ثانيه براي 3m1  اول و 20 ثانيه براي هر متر مكعب اضافي (در USBR حدود 5/1 دقيقه براي3m5/1  اوليه و 40 ثانيه براي هر متر مكعب اضافي) مگر اينكه بتوان همگني را ثابت كرد.

     4-2-5- تأمين ديد بتن داخل ديگ براي كنترل اسلامپ و به نوعي كنترل نسبت آب به سيمان

     4-2-6- عدم وجود يخ در پايان اختلاط  

     4-2-7- كنترل دما در مخلوط كن و استفاده از ازت مايع در صورت لزوم و اصلاح دماي اجزاء بتن براي ساخت بعدي

 

5- پيش تبريد مصالح و بتن و كنترل دما

5-1- خنك سازي سنگدانه

     5-1-1- با آب پاشي سنگدانه و تبخير  (به ويژه شن)

     5-1-2- دميدن هواي خنك بر سطح سنگدانه ها (به ويژه شن)

     5-1-3- ايجاد خلأ نسبي و تسريع در تبخير (در مورد شن و ماسه)

     5-1-4- پاشيدن آب خنك بر سطح سنگدانه ها

     5-1-5- غرقاب كردن سنگدانه ها در آب خنك (به ويژه در مورد شن)

     5-1-6- شستن ماسه ها با آب خنك

5-2- خنك سازي سيمان و پوزولان ها

     5-2-1- ايجاد تماس بين سيمان و هواي خنك در محفظه بسته

     5-2-2- عبور سيمان از استوانه خنك شده توسط آب خنك

5-3- خنك سازي آب مصرفي

     5-3-1- خنك كردن آب در سردخانه

     5-3-2- خنك كردن آب با ريختن يخ در آب

     5-3-3- جايگزيني بخشي از آب با يخ

     5-3-4- مصرف يخ به جاي كل آب مصرفي

     5-3-5- خنك سازي آب با تزريق ازت مايع

5-4- خنك سازي بتن در ديگ اختلاط (به ميزان محدود)

     5-4-1- خنك سازي ديگ ثابت

     5-4-2- تزريق ازت مايع به بتن داخل ديگ

 

 

6- اصول حمل، ريختن و تراكم بتن حجيم

6-1- اصول حمل بتن

     6-1-1- عدم چرخاندن بتن در طول حمل براي حفظ خنكي

     6-1-2- عايق بودن بدنه وسايل حمل و پوشش بتن

     6-1-3- سرعت بخشيدن به حمل و بالا بردن حجم حمل در هر ساعت با انتخاب وسيله مناسب با حجم مطلوب و تناسب وسايل حمل با يكديگر

     6-1-4- سعي در حفظ همگني و عدم جدايي به ويژه در بكارگيري دو وسيله حمل در طول حمل

     6-1-5- حمل بتن با حفظ دماي لازم در پايان حمل

 

(Ti دماي بتن ريزي، Tf دماي نهائي تعادل بتن، C ظرفيت كرنش بر حسب مليونيم، et ضريب انبساط حرارتي بر حسب مليونيم براي هر درجه، R درجه قيد به صورت درصد و Dt افزايش دماي اوليه بتن)

6-2- اصول ريختن بتن حجيم

     6-2-1- حفظ همگني در تخليه بتن و پخش آن و حمل توده به صورت يكجا

     6-2-2- ريختن بتن با دماي مورد نظر

     6-2-3- ايجاد سرعت در كار ريختن و پخش بتن براي حفظ خنكي و ايجاد پيوستگي در لايه ها و عدم ايجاد درز سرد

     6-2-4- روش بتن ريزي پله اي براي حفظ خنكي و تماس كمتر بتن با هواي مجاور و كاهش زمان تابش آفتاب  بر سطح بتن

     6-2-5- انتخاب ضخامت لايه مناسب با توجه به محدوديت ها (اسلامپ، قدرت ويبراتور، حداكثر اندازه سنگدانه و ارتفاع ليفت)

6-3- اصول تراكم بتن حجيم

     6-3-1- انتخاب وسيله مناسب تراكمي (قطر ويبراتور خرطومي 3 تا 6 اينچ)

     6-3-2- انتخاب تعداد لازم ويبراتور براي تراكم حجم بتن مورد نظر در هر ساعت

     6-3-3- تعيين فاصله نقاط فرو بردن ويبراتور (5/1 برابر شعاع اثر ويبراتور)

     6-3-4- انجام عمل تراكم در حد مطلوب و عدم ايجاد جدائي مواد در اثر تراكم بيش از حد و يا باقي ماندن هوا در بتن

     6-3-5- ايجاد پيوستگي بين دو لايه با فرو بردن ويبراتور در لايه زيرين

     6-3-6- آرام بيرون كشيدن ويبراتور و عدم ايجاد حفره در بتن

 

7- اصول پرداخت، نگهداري و عمل آوري بتن حجيم

7-1- اصول پرداخت سطح بتن

     7-1-1- عدم نياز به پرداخت خاص در سطح بتن حجيم با توجه به آماده سازي بعدي درز اجرايي افقي و كفايت شمشه گيري سطح

     7-1-2- آب نينداختن بتن با توجه به اسلامپ كم بتن حجيم

     7-1-3- ايجاد شيار و يا زبر كردن سطح بتن

7-2- نگهداري و عمل آوري بتن حجيم

     7-2-1- نگهداري رطوبتي بتن با آبرساني به آن (آب پاشي مكرر ‌‌و يا ايجاد لايه جاذب مرطوب و يا جلوگيري از  تبخير آب)

     7-2-2- طويل المدت بودن نگهداري رطوبتي بتن حجيم به ويژه با وجود پوزولان ها، كندگير كننده ها و سيمان هاي            كم حرارت و ديرگير

     7-2-3- اهميت نگهداري رطوبتي براي كاهش جمع شدگي و ترك خوردگي

     7-2-4- ايجاد دماي يكنواخت و نزديك تر به دماي بخش هاي مركزي در سطح بتن براي كاهش تنش حرارتي

     7-2-5- جلوگيري از ايجاد شوك حرارتي به ويژه با قالب برداري سريع در هواي سرد به ويژه در بتن جوان (با مقاومت  كمتر از Mpa 7)

 

8- پس تبريد

8-1- طراحي سيستم پس تبريد براي خروج گرما از بتن و كاهش دما (عدم افزايش دما)

8-2- نصب لوله هاي پس تبريد

8-3- چرخش آب خنك در لوله ها پس از بتن ريزي

8-4- خنك كردن مجدد آب برگشتي

8-5- كنترل دماي آب برگشتي و ختم چرخش آب در صورت عدم افزايش دماي آب تا حد پيش بيني نشده

 

9- اصول طرح اختلاط بتن حجيم و كنترل مصالح قبل از اجرا

9-1- كنترل سنگدانه ها و تعيين خواص آنها (دانه بندي، چگالي و جذب آب، درصد شكستگي، تعيين افت وزني در آزمايش دوام به كمك سولفات منيزيم يا سديم، واكنش زايي با قليايي ها، تعيين مواد زيان آور، تعيين عدد سايش و ديگر ويژگي هاي مكانيكي، ظرفيت گرمايي سنگدانه، قابليت پخش و هدايت حرارتي سنگدانه ها، ضريب انبساط حرارتي سنگدانه ها)

9-2- كنترل كيفي سيمان و مواد چسباننده كمكي و تعيين خواص آن ها به ويژه گرمازايي

9-3- كنترل كيفي آب

9-4- كنترل كيفي مواد افزودني شيميايي بتن

9-5- تعيين محدوديت ها و خواسته ها (مقاومت مشخصه در شن مورد نظر، مقاومت ميانگين طرح اختلاط، اسلامپ، دانه بندي و بافت بتن، جمع شدگي، گرمازايي و سرعت گرمازايي، دوام در برابر سولفات ها و شرايط محيطي، مدول الاستيسيته و ضريب پواسون، حداقل و حداكثر سيمان مجاز و حداكثر نسبت آب به سيمان مجاز، مقدار حباب هواي لازم و نفوذپذيري، خصوصيات برشي و خزش)

9-6- تهيه طرح اختلاط اوليه با توجه به محدوديت ها و خواسته ها به كمك يك روش شناخته شده

9-7- ساخت مخلوط آزمون و كنترل خواص بتن و مقايسه آن با مقادير مطلوب

9-8- حك و اصلاح طرح مخلوط براي دستيابي به ويژگي هاي مطلوب

9-9- ساخت مخلوط طراحي شده نهائي و تعيين خواص بتن

9-10- تعيين نسبت مقاومت ها در سنين مختلف، تعيين نسبت مقاومت بتن معمولي با بتن گذشته از الك    5/1 اينچ، تعيين اسلامپ بتن معمولي و بتن گذشته از الك 5/1 اينچ

9-11- تعيين زمان گيرش در دماي مورد نظر براي ريختن بتن

9-12- تعيين خواص حرارتي بتن مورد نظر

 

 

10- كنترل مصالح و بتن در حين اجرا

10-1- كنترل سنگدانه ها

10-2- كنترل سيمان و مواد چسباننده

10-3- كنترل آب

10-4- كنترل مواد افزودني

10-5- كنترل اسلامپ بتن، دماي بتن پس از ساخت و در هنگام ريختن ، تعيين مقدار حباب هوا  به صورت مدام

10-6- كنترل مقاومت در سنين مورد نظر يه ويژه روي نمونه هاي استاندارد به صورت مدام

10-7- كنترل نفوذپذيري، W/C و دانه بندي به صورت موردي

10-8- كنترل مدول E، خصوصيات برشي و خزش به صورت موردي

 

11- نكات مهم در طرح و اجرا

11-1- مشخص نمودن ارتفاع ليفت

11-2- مشخص كردن شرايط آماده سازي درز اجرائي قائم و افقي

11-3- فاصله زماني ريختن ليفت ها در كنار هم و روي هم

11-4- تعيين دماي بتن ريزي و شرايط پس تبريد و

11-5- تعيين سن مقاومت مشخصه و مقاومت مشخصه

11-6- تعيين نوع سيمان و درصد جايگزيني پوزولان و حداكثر مقدار سيمان

11-7- تعيين روش يا روش هاي پيش تبريد

11-8- تعيين طول هر بلوك و محل ايجاد درزها

11-9- تعيين حداكثر دماي افزايش دماي بتن در قطعه

11-10- پيش بيني ابزار دقيق و استفاده از آنها در اجرا و پس از آن

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ، مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ، اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویان مرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحث زیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران دسترسی یابید :

ترمیم کننده بتن ، آب بندی استخر ، آب بندی بتن ،  ترمیم بتن ، روان کننده بتن ، فوق روان کننده بتن ، ماستیک پلی یورتان ، مقاوم سازی بتن ، واتراستاپ بتن ، گروت ، گروت اپوکسی ، ژل میکروسیلیس ، پودر آب بندی استخر ، عایق آب بندی استخر ، چسب و رزین آب بندی استخر ، بتن سبک و سنگین ، دیرگیر کننده بتن ، دستورالعمل بتن ریزی در کارگاه ، مقاومت الکتریکی بتن ، بتن اکسپوز ،  چسب بتن ، مواد کیورینگ بتن ، واتراستاپ بتن ، الیاف بتن ، روغن قالب بتن ،چسب کاشت میلگرد و آرماتور در بتن ،  رنگ بتن ، چسب کاشی ، پاور ژل میکروسیلیس ، ترمیم کننده بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، گروت ، آب بندی بتن ، ترمیم بتن ، ترمیم کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، واتراستاپ بتن ، انواع واتراستاپ بتن ،  آب بندی استخر ، ضد یخ بتن ، فوق روان کننده بتن ، مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی ساختمان ها ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی های بتن چیست ، انواع افزودنی های بتن ، لیست قیمت افزودنی های بتن ، روش مصرف افزودنی های بتن ، بتن ریزی در هوای سرد ، بتن ریزی در هوای گرم ، ترمیم بتن ، انواع روش های ترمیم بتن ، ترمیم بتن ترک خورده ، بتن گوگردی ، ترمیم کننده بتن ، چسب بتن چیست ، انواع چسب بتن ، چسب اپوکسی بتن چیست ، چسب های آب بندی بتن ، روان کننده بتن چیست ، انواع فوق روان کننده بتن ، قیمت انواع چسب بتن ، لیست قیمت چسب های بتن ، انواع روش کیورینگ بتن ، مواد کیورینگ بتن ، لیست قیمت کیورینگ بتن ، آب بندی بتن چیست ، انوع روش های آب بندی بتن ، آب بندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان ، ماستیک پلی یورتان چیست ، لیست قیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیک های سرد اجرا ، ماستیک های گرم اجرا ، ترمیم بتن یخ زده ، راهنمای طرح اختلاط بتن ،طرح مخلوط بتن چیست ، طرح اختلاط بتن سبک ، کرگیری بتن چیست ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکن میلگرد و آرماتور، کاشت آرماتور در بتن چیست ، آزمایش گالواپالس چیست ، چسب کاشت آرماتور هیلتی ، خمیر کاشت بولت چیست ، لیست قیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روش اجرای گروت ریزی ، واتراستاپ بتن چیست ، انواع واتراستاپ بتن ، انتخاب واتراستاپ بتن ، واتراستاپ بنتونیتی ، واتراستاپ های هیدورفیلی چیست ، روش ترمیم بتن های ترک خورده ، سوپر روان کننده بتن ، لیست قیمت واتراستاپ بتن ، رنگ بتن ، بتن خودتراکم ، طرح اختلاط بتن خودتراکم ، بتن غلطکی چیست ، روش اجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایش های بتن خود تراکم، روش آب بندی مخازن بتنی ،لیست قیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کف پوش اپوکسی ، فاصله نگهدار یا اسپیسر بتن ، کف پوش پلی یورتان ، میکروسیلیس ، فوق روان کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، میکروسیلیس چیست، لیست قیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسر بتن چیست ، روغن قالب چیست ، روش مقاوم سازی ساختمان ، مقاوم سازی ساختمان و ساز های بتنی با الیاف FRP ، گروت چیست ، گروت اپوکسی چیست ، لیست قیمت انواع گروت اپوکسی، الیاف پلی پروپیلن چیست ،پرداخت سطح بتن چیست ، بتن حجیم چیست ، روش ساخت بتن حجیم ، ترمیم ترک های بتن ، مقاوم سازی بتن ، خوردگی بتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیک بتن چیست بتن ترمی ، بتن پلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتن گوگردی ، طرح اختلاط بتن گوگردی ، بتن پلیمری ، آزمایش هافسل بتن چیست ،روش انجام آزمایش پتانسیل خوردگی ، ابرروان کننده بتن چیست ، سوپر روان کننده بتن چیست ، میزان مصرف روان کننده بتن ، روش آب بندی استخر ، اسلامپ بتن چیست ، میزان روانی مجاز بتن ، زمان بازکردن قالب های بتن پس از بتن ریزی ، زمان حمل مجاز بتن ، روش ساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیار بتن چیست ، روش مصرف الیاف بتن PP ، بتن مگر چیست ، پوشش فایبرگلاس چیست ، انواع بتن های خاص ، بتن خاص چیست ، مواد آب بندی بتن ، آب بندی سازه های بتنی ، حداکثر زمان حمل بتن ، قالب لغزنده بتن ، بتن آماده ، گروت ساختمانی ، بتن پیش ساخته، عوامل موثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخ بتن ، انواع ضد یخ بتن ، قالب بندی بتن چیست ، روش قالب بندی بتن ، روش بتن ریزی خاص ، انواع مواد آب بندی سازه های بتنی ، روش های تراکم بتن ، روش های حمل بتن، روش های مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی بتن ، ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روش پرداخت سطح بتن ، انواع کف پوش های صنعتی بتن ، پوشش های ضد حریق ، فایرپروف بتن چیست ، فلای اش چیست ، روش اجرای آب بندی استخر ، نانو سیلیس چیست ، روش ترمیم بتن کرمو ، بتن اکسپوز چیست ، روش ساخت بتن اکسپوز ، ترمیم بتن اکسپوز ، افزودنی حباب زا چیست ، افزودنی دیرگیر بتن چیست ، افزودنی زودگیر بتن چیست ، منبسط کننده بتن چیست ، پنترون چیست ، پنکریت چیست ، پوشش نفوذگر چیست ، فایبرگلاس چیست ، پوشش آب بندی الاستومری چیست ، روش آب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درز اجرایی بتن چیست ، لیست قیمت افزودنی های بتن،  ترمیم کننده ویژه بتن، مصالح ترمیم بتن، روان ساز بتن ، جلوگیری از کرمو شدن بتن ،رنگ نمای بتن ، سوپر روان کننده بتن ، حداقل زمان کیورینگ و عمل آوری بتن ،  کیورینگ بتن با بخار ، دلیل جداشدگی بتن ، تست التراسونیک بتن چیست ، لیست قیمت انواع گروت ، روش اجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،