بتن ريزي در هواي گرم

بتن ريزي در هواي گرم
11045

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ريزي در هواي گرم - بتن ريزي در شرايط هواي گرم مي تواند به بروز مشکلاتي در بتن تازه و سخت شده کمک نمايد و معمولا" به پائين آمدن کيفيت بتن سخت شده منجر مي شود . معمولا" در چنين شرايطي بايد بتن ريزي متوقف گردد و در صورت نياز به انجام عمليات بتن ريزي بايد تدابير خاصي انديشيده شود تا خسارت هاي وارده به حداقل برسد و يا ايجاد گردد . 

 

بتن ريزي در هواي گرم

تعريف هواي گرمهواي گرم با ترکيبي از دماي زياد هوا ، رطوبت نسبي کم ، دماي بالاي بتن و سرعت وزش باد حاصل مي گردد . وجود دماي زياد بتن و عواملي که باعث تبخير شديد آب از سطح آن مي شود مي تواند خسارت بار باشد . حتي مي توان گفت دماي زياد بتن به تنهايي نيز مي تواند به بروز اين شرايط کمک زيادي نمايد .

معمولا" وقتي دماي بتن از  0C 32   در هنگام بتن ريزي و يا تا زمان گيرش تجاوز نمايد شرايط هواي گرم حاصل مي شود.  بروز شرايط ايجاد تبخير با شدتي بيش از   kg/m2  1 در هر ساعت از سطح بتن قطعا" مشکل زا مي باشد . حتي توصيه مي گردد شدت تبخير از سطح بتن کمتر از kg/m2  5/0 در هر ساعت باشد تا خسارت هائي به بتن وارد نشود و کار بتن ريزي بهتر انجام گردد .


اثر خسارت بار شرايط هواي گرم :

اين اثرات را مي توان به دو بخش بتن تازه و سخت شده تقسيم نمود . مسلما" براي داشتن بتن سخت شده مناسب بايد از مرحله بتن تازه به سلامت عبور کنيم لذا از اين نظر کيفيت بتن تازه از اهميت زيادي برخوردار مي باشد .

اثرات نا مطلوب هواي گرم بر بتن تازه خميري عبارتست از :

الف ) افزايش آب مورد نياز در طرح مخلوط

ب ) افزايش آهنگ افت اسلامپ و تمايل دست اندرکاران به افزودن آب به بتن در کارگاه بدليل افزايش تبخير و افزايش سرعت آبگيري سيمان و از دست دادن خواص خميري در زمان کوتاه تر

ج ) افزايش زمان آهنگ سفت شدن بتن و کاهش زمان گيرش به نحوي که بر عمليات ريختن ، تراکم ، پرداخت سطح و نگهداري و عمل آوري بتن اثر منفي مي گذارد و امکان ايجاد درز سرد را افزايش مي دهد . اين امر پيوستگي را در بتن ريزي مختل مي کند که نياز به آن جزو اصول بتن ريزي صحيح است .

د ) افزايش امکان ترک خوردگي خميري بتن تازه بدليل تبخير زياد و جمع شدگي بيش از حد در اثر تبخير
هـ ) افزايش بروز مشکل در کنترل مقدار حباب هواي بتن حبابدار در بتن تازه به نحوي که عملا" حباب هاي هوا بزرگ شده و با مي ترکند و تأثير ثبت آنها در بتن سخت شده از بين مي رود .

• اثرات نامطلوب شرايط هواي گرم بر بتن سخت شده عبارتند از :

الف ) کاهش مقاومت بتن بدليل مصرف بيشتر آب در ميان مدت و دراز مدت

ب ) کاهش مقاومت بتن بدليل دماي بالاي آن در هنگام بتن ريزي و پس از آن در ميان مدت و دراز مدت عليرغم افزايش مقاومت زود هنگام بتن ( بويژه در روزهاي اول – 1 تا 7 روز )

ج ) افزايش تمايل به جمع شدگي ناشي از خشک شدن و ايجاد ترکهاي حرارتي

د ) کاهش دوام بتن در برابر شرايط محيطي نامناسب در حين بهره برداري مانند يخ زدن و آب شدگي مکرر ، سايش و فرسايش تري و خشکي مکرر بتن ، حمله سولفاتها و حمله يون کلر محيط بدليل افزايش نفوذپذيري بتن در اثر ايجاد کريستالهاي درشت و کاهش مقاومت الکتريکي بتن که نقش مهمي در افزايش نفوذپذيري در برابر يون کلر و ساير عوامل مزاحم شيميائي دارد . هم چنين کاهش دوام به دليل ترک خوردگي

هـ ) ايجاد خوردگي سريعتر ميلگردها بدليل افزايش نفوذپذيري بتن و يا ايجاد درزهاي سرد
و ) کاهش يکنواختي سطح بتن و نا زيبائي سطح بتن نمايان بويژه در مجاورت قالب ، تغيير رنگ بتن بدليل تفاوت در آهنگ آبگيري ، منظره بدليل درز سرد .

• عوامل تشديد کننده خسارات در هواي گرم :

برخي عوامل مي توانند در هواي گرم خسارتها را تشديد نمايند . هرچند اين عوامل مستقيما" در ايجاد شرايط هواي گرم بي تأثير است اما در اين شرايط مي تواند باعث بحراني تر شدن اثرات زيانبار گردد . اين عوامل عبارتند از :

الف ) مصرف سيمانهائي با ريزي زياد که موجب افزايش سرعت آبگيري سيمان و ايجاد گرمازائي بيشتر در زمان کوتاه مي گردد .

ب ) مصرف سيمانهاي زودگير ( مقاومت اوليه زياد ) مانند نوع 3 و حتي استفاده از سيمانهاي نوع 1 بويژه با وجود افزودنيهاي تسريع کننده ( زودگير کننده ) که ميتواند زمان گرايش را کوتاه نمايد و سرعت آبگيري و گرمازائي را بيشتر کند .

ج ) مصرف بتن هاي پر سيمان در رابطه با بتن هاي پر مقاومت و با نسبت آب به سيمان کم که سرعت آبگيري را بيشتر مي کند و زمان گرايش را کوتاه و گرمازائي و سرعت آنرا افزايش مي دهد . بديهي است اغلب در شرايط محيطي نا مناسب از نسبت آب به سيمان کم استفاده نمائيم لذا بايد سعي شود بتن پر سيمان مصرف ننمائيم .

د ) استفاده از مقاطع بتني نازک با درصد ميلگرد زياد .

هـ ) بکارگيري وسايل حمل با حجم زياد که مي تواند به ايجاد درز سرد و عدم پيوستگي
منجر شود .

و ) حرکت دادن بتن در مسير افقي يا قائم بصورت طولاني مدت ويژه اي براي بتن هاي کم اسلامپ ( شوت ، شوت سقوطي يا ترمي )ز ) استفاده از پمپاژ بتن در مسيرهاي طولاني ، زيرا اصطکاک بتن با لوله باعث ايجاد گرما
مي شود و در شرايط هواي گرم نيز اين مسير طولاني و گرماي لوله مي تواند مشکل زا باشد .

ح ) استفاده از تسمه نقاله براي حمل بتن بدليل ايجاد سطح هواخور خيلي زياد و تبخير شديد و تبادل گرمائي زياد با محيط .

ط ) ضرورت انجام و تداوم کار در شرايط هوايي خيلي گرم بدلائل اقتصادي

ي ) استفاده از سيمانهاي انبساطي و يا بدون جمع شدگي که مي تواند مشکل زا باشد  . در اين رابطه برخي مواد انبساط زا يا برخي ملات ها يا بتن ها مانند گروت ميتواند عامل ايجاد خسارت بيشتر باشد .
مسلما" بايد گفت اگر شرايطي بر خلاف شرايط فوق ايجاد شود مسلما" در کاهش خسارات نقش خواهد داشت . اما بر ايجاد شرايط هواي گرم تأثيري ندارد .


• عوامل ايجاد کننده شرايط نامناسب محيطي و هواي گرم :

همانگونه که گفته شد مصرف اجزاء بتن با دماي زياد مي تواند بتن با دماي بالاتر از حد مجاز را بوجود آورد . همچنين بروز شرايط خاصي در محيط اطراف بتن ريزي مي تواند به تبخير شديد منجر گردد که خسارت زا مي باشد . در زير به هر کدام از اين موارد مي پردازيم و نحوه پيش بيني چنين شرايطي را مطرح مي نمائيم :

الف )شدت تبخير از واحد سطح :

ميزان تبخير از سطح بتن تابع عوامل مختلفي است که از جمله مي توان به دماي هوا ، دماي بتن ، رطوبت نسبي هوا ، سرعت وزش باد ، تابش آفتاب و حتي رنگ بتن و فشار هوا ( ارتفاع از سطح دريا ) اشاره نمود . در چارت ( شکل 1 ) فقط از چهار عامل اول بدليل اهميت و سهولت بکارگيري آنها بصورت کمي بهره برده شده است و ميتوان شدت تبخير از واحد سطح بتن را بدست آورد .

ب ) دماي تعادل بتن ساخته شده :

قبل از خسارت بتن ميتوان دماي آنرا با محاسبه حدس زد . مسلما" در مراحل انتقال و ريختن بتن بعلت تبادل با محيط مجاور ، دماي بتن ممکن است تغيير نمايد . بدين منظور بايد براي ساخت بتن دماي کمتر از 0C 30  را در نظر گرفت تا در يک حمل معقول و منطقي با زمان کمتر از نيم ساعت ، دماي بتن از  0C  32 تجاوز ننمايد . مسلما" اگر وسيله حمل پمپ و لوله يا تسمه نقاله و يا تراک ميکسر در حال چرخش باشد بايد دماي ساخت را بمراتب کمتر از  0C 28 و تا حدود کمتر از    در نظر گرفت . دماي تعادل ساخت بتن بلافاصله پس از اختلاط را مي توان از رابطه زير بدست آورد . در رابطه  TC ، TG ، TS ، TP ، TW به ترتيب دماي سيمان ، سنگدانه درشت ، سنگدانه ريز ، پوزولان و دماي آب مصرفي در اختلاط بتن مي باشد . ( بر حسب درجه سيليسوس (هم چنين  WWT ,WWS,WWG,WW, WP , WS , WG , WC  به ترتيب جرم سيمان ، شن ، ماسه ، پوزولان ، آب مصرفي در ساخت بتن ، آب موجود در شن ، آب موجود در ماسه و آب کل موجود در بتن مي باشد ( بر حسب کيلوگرم ) بديهي است آب کل بتن برابر با مجموع آب مصرفي در ساخت بتن و آب موجود در سنگدانه مي باشد و يخ احتمالي مصرفي را نيز شامل مي شود . اگر از يخ نيز براي کاهش دما استفاده شود در صورت کسر رابطه فوق جمله W i (0.5ti-80)  اضافه خواهد شد .

لازم به ذکر است ضرائب  0.22  در رابطه فوق ظرفيت گرمائي سيمان ، سنگدانه و پوزولان بر حسب Kcal/kg مي باشد و يکسان در نظر گرفته شده است در حاليکه واقعا" اين ظرفيت هاي گرمائي در سيمانهاي مختلف و سنگدانه هاي موجود و پوزولانهاي مصرفي يکسان و مساوي 0.22    نمي باشد . بويژه در سنگدانه ها و پوزولانها ممکنست ابن ظرفيت گرمائي از 0.19 تا 0.24 تغيير نمايد و حتي از اين محدوده نيز بيرون باشد . ظرفيت گرمائي آب و رطوبت موجود در سنگدانه Kcal/kg 1 فرض شده است . i W  جرم يخ مصرفي ، i T  دماي يخ مصرفي ، 0.5 ظرفيت گرمائي يخ و 80 برابر گرماي نهان ذوب يخ بر حسب Kcal/kg مي باشد .

مثال 1 : طرح اختلاط زير براي بتن سازي به ميزان m3 1 داده شده است . با توجه به اطلاعات موجود دماي تعادل ساخت بتن را محاسبه کنيد . سيمان 400 کيلو ، شن خشک 1000 کيلو ،

آب کل 220 کيلو ، دماي سيمان 0C 35 ، دماي شن 0C 40 و رطوبت آن 6/0 درصد ، دماي ماسه 0C 30 و رطوبت آن 5/4 درصد ، دماي آب  0C 25 مي باشد .

مثال 2 : اگر بخواهيم دماي بتن به 28 برسد آب بايد تا چند درجه خنک شود .

مثال 3 : اگر بخواهيم با آب 0C 25 و يخ 0C 4- به اين دما دست يابيم ، چند کيلو يخ لازم است ؟

مثال 4 : اگر بدون خنک کردن آب يا مصرف يخ بخواهيم به اين دما برسيم دماي شن بايد به چند درجه سيليوس برسد ؟

• اثرات هواي گرم بر خواص بتن :

همانطور که قبلا" اشاره شد هواي گرم بر روي بتن تازه سخت شده اثراتي را بر جاي مي گذارد که نامطلوب است . در اين قسمت بطور مشروح به برخي از اين اثرات و خواص بتن در هواي گرم اشاره مي شود .

الف ) افزايش آب مورد نياز در طرح مخلوط :

 بسته به شرايط هوا و ميزان تبخير ممکنست تا 25 کيلو ( ليتر ) آب اختلاط مورد نياز افزايش يابد ( نسبت به حالت بدون تبخير ) – تقريبا" هر افزايش 5 درجه سانتي گراد به حدود 3 ليتر آب نياز دارد . وجود آب بيشتر ، جمع شدگي را افزايش مي دهد و ميل به ترک خوردگي بيشتر مي شود .

ب ) آهنگ افت اسلامپ :

مسلما" در شرايط هواي گرم ، گرماي بدون تبخير و يا با تبخير مي توان تأثير مهمي بر افت اسلامپ و آهنگ آن داشته باشد . ميتوان گفت تقريبا" به ازاء 0C 40 افزايش دما ( 10 تا 0C 50 ) افت اسلامپ حدود 8 سانت را شاهد خواهيم بود ( هر 0C 10 حدود 2 سانت ) . مسلما" آهنگ افت اسلامپ نيز در هواي گرم بسيار زياد مي شود تا حدي که مزاحم کار اجرائي خواهد شد و غالبا" براي مقابله با آن به افزايش آب متوسل مي شوند که کار صحيحي نيست.

ج ) افزايش آهنگ سفت شدن بتن و کاهش زمان گيرش :

در يک هواي معتدل و مناسب ممکن است زمان گيرش اوليه بتن بسته به نوع سيمان و نسبت هاي اختلاط بين ؟  تا 3 ساعت تغيير کند . با افزايش دما اين زمان کاهش مي يابد و ممکنست در دماي بتن بالاتر از 0C 30 و دماي محيط بيش از 0C 35 اين زمان حتي به کمتر از نصف يا ثلث کاهش يابد . مسلما" اين امر مشکلات اجرائي را افزايش مي دهد . در حمل محدوديت زماني بوجود مي آورد و در ريختن و تراکم بايد سرعت قابل توجهي داشته باشيم تا قبل از گيرش لايه زيرين بتوانيم لايه روئي را ريخته و متراکم کنيم . پرداخت سطح مشکل مي گردد و بتن زود سفت مي شود . در اکثر موارد در چنين شرايطي درز سرد ايجاد مي گردد . درز سرد در آينده مي تواند محل عبور آب و ساير مواد مزاحم شيميائي باشد .

د ) ترک خوردگي خمير بتن تازه :

اين نوع ترک خوردگي معمولا" در محيط هاي گرم و خشک حاصل مي گردد . بديهي است اگر بتن در محيط گرم و مرطوب قرار گيرد بعلت تبخير کم از سطح بتن ، جمع شدگي چنداني ايجاد نخواهد شد . در رطوبت هاي بيش از 80 درصد عملا" مشکل ترک خوردگي بتن تازه را نخواهيم اشت . وقتي تبخير از kg/m2/hr 1 تجاوز نمايد ، وضعيت حاد و بحراني است و عملا" بايد بتن ريزي متوقف گردد و يا تمهيدات خاصي تدارک ديده شود . وقتي ترک خوردگي بيشتري اتفاق مي افتد که تأخير در گيرش و سفت شدن بتن ، مصرف سيمانهاي ديرگير ، مصرف بيش از حد کندگير کننده ، خاکستر بادي بعنوان جايگزين سيمان و يا بتن خنک داشته باشيم . مصرف موادي که آب انداختن را کم مي کند ميتواند به خشکي سطح و ترک خوردگي منجر شود . از جمله اين مواد مي توان از ميکروسيليس نام برد . از بين بردن ترکهاي خميري مشکل است ولي مي توان با ماله کشي مجدد توأم با فشار ترکها را تا حدودي از بين برد                         
ـ ) اثرات نامطلوب بر مقاومت :

 مسلما" بتني که گرم ريخته و نگهداري شود در سنين اوليه مقاومت قابل توجهي کسب مي کند اما بطور کلي در سن 28 روز به بعد مقاومت کمتري نسبت به بتن ريخته شده با دماي کم

خواهد داشت . در شکل 2 و 3 ميتوانيد تأثير دماي ريختن را بر مقاومت هاي اوليه و دراز مدت ببينيد . بويژه اگر بتن حاوي مواد پوزولاني و کندگير نباشند ، آسيب بيشتري مي بينند . اگر ترک بتن را نيز در نظر بگيريم از نظر سازه اي آسيب جدي خواهد بود . گاه ديده مي شود که در روزهاي گرم نسبت مقاومت 28 روزه به 7 روزه به مقاديري کمتر از 3/1 و حتي تا 1/1 مي رسد . در شرايط خاص برخي آزمونه هاي 28 روزه مقاومتي کمتر از آزمونه هاي 7 روزه را نشان مي دهند که بسيار تعجب برانگيز است . دليل اين امر استفاده از بتن گرم در قالب هاي گرم و داغ مي باشد که گاه در زير تابش آفتاب نيز چند ساعتي نگهداري مي شوند . با استفاده از سيمانهاي ريز و زودگير کننده ، سيمان زياد يا w/c کم اين مشکل بيشتر مي گردد. براي اختصار و با توجه به ذکر اثرات نامطلوب در ابتداي اين نوشتار از بيان مشروح ساير اثرات خودداري مي شود .


• راهکارهاي بتن ريزي مطلوب در شرايط نامساعد گرم :

قاعدتا" اين راهکارها را ميتوان به چند دسته تقسيم کرد :

الف ) انتخاب مصالح مناسب براي هواي گرم خشک يا گرم مرطوب و نسبت هاي مطلوب

ب ) روشهاي مناسب انبار کردن مصالح براي گرم و داغ شدن ( پيشگيري از گرم شدن )

ج ) خنک سازي مصالح و بتن و بتن خنک ساختن ( کاهش دماي بتن )

د ) تمهيدات حفظ خنکي بتن در طول عمليات حمل و ريختن و جلوگيري از افزايش دماي بتن

هـ ) نکات مربوط به ريختن ، تراکم و پرداخت سطح ، نگهداري و عمل آوري بتن و کنترل تبخير

در ادامه به هرکدام از راه حلهاي اجرائي به اختصار مي پردازيم .

• انتخاب مصالح مناسب :

الف ) سنگدانه :

هر چند تأثير سنگدانه چندان جدي نيست اما بويژه براي ايجاد دوام در بتن در مناطق گرم بويژه مرطوب ، لازم است سنگدانه ها از جذب آب کمي برخوردار باشند . ظرفيت جذب آب سنگدانه درشت در آبا به 5/2 و براي سنگدانه ريز به 3 درصد محدود شده است در حاليکه در بسياري از آئين نامه ها چنين محدوديتي ديده نمي شود .

سنگدانه ها بايد در برابر قليائيها از واکنش زائي برخوردار نباشند لذا از اين بابت بايد مورد آزمايش قرار گيرند . همچنين در مناطق خورنده بايد يون کلر آنها از حدود مجاز کمتر باشد .

ب ) سيمان :

بهتر است از سيمانهاي ريز و زودگير استفاده نشود و سيمانهاي با گرمازائي کم و حاوي مواد پوزولاني ( بعنوان جايگزين ) بکار روند . سيمانهاي آميخته از اين نظر مناسب اند . بهتر است مقدار سيمان زياد نباشد . محدود کردن عيار سيمان به حدود 400 کيلوگرم مي تواند يک توصيه تلقي گردد . عيار سيمان زياد مي تواند عامل ترک خوردگي بتن خميري باشد .

ج ) افزودني ها :

در شرايط هواي گرم اغلب افزودنيهاي روان کننده و يا کندگير کننده استفاده مي شود . ممکن است افزودني روان کننده کندگير کننده نيز بکار بريم . افزودنيهائي که بتوانند اسلامپ را بمدتي قابل توجه حفظ نمايند ، در اين شرايط طرفدار دارد . معمولا" حبابزا ها بعلت مشکل کنترل مقدار حباب در شرايط هواي گرم توصيه نمي شود . مگر اينکه شرايط مناسبي براي مصرف آنها فراهم گردد .

• روشهاي پيشگيرانه براي جلوگيري از گرم شدن مصالح در انبارهر چقدر بتوانيم جلوي گرم يا داغ شدن مصالح بتن را بگيريم ، کار خنک ساختن بتن ساده تر مي شود .

بهرحال بهتر است دماي سيمان از 0C 60 تجاوز نکند ( آبا حد مجاز را 0C 75 ذکر کرده است ) سنگدانه ها با توجه به وزن قابل توجهشان بهتر است دمائي کمتر از 0C 40 را داشته باشند . آب نيز بايد در حد امکان خنک نگهداشته شود . لذا توصيه مي شود آب در محلي نگهداري شود که زود گرم نشود . مخازن فلزي هوائي بدون عايق بندي ابدا" توصيه نميشود . از مصرف سيمانهاي گرم که از کارخانه حمل و تخليه مي شود بايد پرهيز کرد و آنرا در سيلو نگهداشت تا خنک گردد .

سيلوي سيمان داراي رنگ روشن باشد . در برخي مناطق دنيا از سيلوي دو جداره استفاده مي شود که ممکن است آب خنک در آن در جريان باشد . عايق بندي سيلوي سيمان نيز يک راه حل مي باشد .

سنگدانه ها را نيز بهتر است از تابش آفتاب دور داشت . سر پوشيده کردن دپوي سنگدانه ها يک روش معمول است که ممکن است براي ايران راه حل گران قيمتي باشد . ايجاد پوشش مانند برزنت و غيره مي تواند راه حل ساده تري تلقي گردد .

• خنک سازي مصالح و ساخت بتن خنک- کاهش دماي بتن :استفاده از بتن ها دماي کم يکي از راه حلهاي اساسي براي بتن ريزي مطلوب است . رساندن دماي بتن به زير 0C 30 ميتواند به توليد بتن سخت شده مقاوم و با دوام منجر گردد و ضمنا" ميزان تبخير از سطح بتن را کاهش دهد . بايد گفت تبخير عوامل متعددي دارد ولي دماي بتن در اين رابطه بسيار مهم است . براي ايجاد بتن خنک ، غالبا" اجزاء بتن را خنک مي کنيم و يا از يخ براي ايجاد خنکي مخلوط بتن استفاده مي نمائيم . بکارگيري ازت مايع نيز ممکن مي باشد . اما در مورد بتن ريزي در هواي گرم در کارهاي عادي عملا" بکار نمي رود .

اجزاء بتن شامل : آب ، سيمان ، سنگدانه مي تواند خنک شود . آب را با وسايل تبريد و يا يخ مي توان خنک نمود . سنگدانه ها را مي توان با آب پاشي و ايجاد شرايط مساعد براي تبخير مي توان به مقدار قابل توجهي خنک نمود ( بويژه در هواي خشک ) در خنک سازي سنگدانه مي توان از آب خنک و هواي خنک نيز استفاده نمود .

يخ عامل مهمي در کاهش دماي بتن مي باشد زيرا گرماي نهان ذوب يخ ميتواند دماي بتن را به مقدار قابل توجهي پائين آورد . بهر حال خرده يخ يا پريد يخ مي تواند صرفا" بعنوان جايگزين بخشي از آب يا همه آن بکار رود تا تغييري در نسبت آب به سيمان حاصل نشود و در انهاي اختلاط نبايد يخ در بتن تازه مشاهده گردد .

خنک کردن سيمان راه حلي است که کمتر بکار گرفته مي شود . اينکار به دلايل خاص نياز دارد تا سيمان در معرض آب خنک يا هواي مرطوب قرار نگيرد . استفاده از ديگ اختلاطي که داراي رنگ روشن مي باشد و يا آب خنک شده و يا در سايه است توصيه مي گردد .

• تمهيدات مربوط به حفظ خنکي بتن در طول عمليات بتن ريزي :در زمان حمل ، ريختن و تراکم بتن حفظ خنکي آن ضروري است . بديهي است دماي بتن در اثر تبادل گرما با هواي گرم مجاور افزايش مي يابد . هدف ما کاهش اين افزايش دما مي باشد .

استفاده از وسايل حمل مناسب و سر بسته که رنگ روشن دارد يا با آب خنک مي شود يکي از
راه حلهاي مناسب مي باشد . بکارگيري وسايلي مانند پمپ و لوله مي تواند باعث افزايش دما شود و براي کنترل اين افزايش دما ، لازم است لوله پمپ خنک گردد . مي توان دور لوله ها را گوني خيس قرار داد و گهگاه روي آن آب پاشيد . تسمه نقاله براي هواي گرم وسيله مناسبي نيست و در صورت لزوم مي توان روي آن را پوشاند .تراک ميکسر در طول حمل نبايد بي جهت بچرخد زيرا اين امر موجب افزايش دما خواهد شد بويژه اگر حجم بتن در مقايسه با حجم ديگ کم باشد . استفاده از سايبان روي ديگ تراک و داشتن رنگ روشن توصيه مي شود .

• نکات مربوط به ريختن ، تراکم ، پرداخت سطح ، نگهداري و عمل آوري بتن و کنترل تبخير
براي جلوگيري از تبخير زياد از سطح بتن مي توان توسط بادشکن ، سرعت باد را کم نمود . بويژه اگر بتوان از بادشکن هاي جاذب آب استفاده نمود و آنها را خيس کرد ، رطوبت محيط افزايش مي يابد و تبخير کم مي شود و همچنين محيط خنک مي گردد . استفاده از سايبان در بالاي محل بتن ريز ( در صورت امکان ) باعث کنترل تابش آفتاب و کاهش تبخير مي گردد و ضمنا" از افزايش دماي بتن جلوگيري مي شود .

مي توان از دستگاههاي مه فشان و ايجاد کننده غبار آب در محل بتن ريزي استفاده کرد تا ضمن خنک شدن محيط رطوبت نسبي بالا رود و تابش آفتاب کم گردد . اين کار در مواردي که باد مي وزد مؤثر نيست . قالب و ميلگردها بايد قبلا" خنک شود و آبا حداکثر دماي 0C 50 را براي آنها پيش بيني کرده است . با آب پاشي بر روي قالب ( بويژه فلزي ) و ميلگردها مي توان آنها را خنک نمود ولي آب اضافي بايد از سطح قالب و ميلگرد زدوده شود ( با هواي تحت فشار يا اجازه دادن براي تبخير ( برنامه ريزي کار بتن ريزي به نحوي که در زمان خنکي هوا انجام شود . مسلما" در اين حالت اصولا" ممکن است شرايط هواي گرم موجود نباشد و بحث هاي مطروحه بي مورد تلقي گردد .

تأمين حجم لازم بتن و استفاده از وسايلي که بتواند اين حجم بتن را ساخته يا حمل کند و بريزد و متراکم نمايد امري ضروري است وگرنه بتن در اثر معطلي گرم شده و زمان گيرش آن فرا مي رسد و يا لايه هاي زيرين خود را مي گيرد و درز سرد ايجاد مي شود.براي حفظ خنکي بتن در لايه هاي بتن ريزي ، بهتر است از لايه هاي ضخيم تر استفاده شود که اين امر حجم بتن سازي و بتن رساني و بتن ريزي بيشتري را در واحد زمان طلب مي کند . استفاده از وسايل مناسب به نحوي که معطلي هاي بي جهت بوجود نيايد . مثلا" باکت خيلي کوچک بکار نرود تا تراک ميکسر مدت زيادي معطل بماند و يا تراک ميکسر کمتر بارگيري شود تا بتن بمدت قابل توجهي در آن بچرخد و نماند .

تراکم مجدد بتن در هواي گرم توصيه مي شود ( قبل از گيرش ) . اين امر ترکها را کم مي کند . استفاده از ماله براي بهم آوردن ترکها توصيه مي گردد .( ماله کش با تأخير و مجدد) .در هواي گرم و خشک اغلب سرعت تبخير بيش از سرعت رو زدن آب است و سطح بتن خشک مي شود . لذا ضمن رعايت نکاتي که قبلا" مطرح شد لازمست در اسرع وقت سطح بتن محافظت شده و مرطوب گردد . استفاده از گوني خيس در اين موارد توصيه مي شود . در غير اين صورت استفاده از پوشش هاي خاص مانند نايلون يا ترکيبات عمل آوري بتن مي تواند مصرف شود . بديهي است در شرايط هواي گرم و خشک توجه ويژه اي بايد به عمل آوري رطوبتي معطوف گردد .

پرداخت سطح بتن در هواي گرم با مشکل همراه است و معمولا" بايد زودتر از ساير شرايط پرداخت را انجام داد اما نبايد باعث جمع شدن آب در زير لايه فوقاني گردد.