دلايل و علت هاي خرابي جداول بتني

دلايل و علت هاي خرابي جداول بتني
350 1399/06/11

دلايل و علت هاي خرابي جداول بتني

علل خرابي جداول بتني را مي توان عمدتاً در ذيل مشاهده كرد.

الف) تري و خشكي مكرر و پي در پي

ب) يخبندان و آبشدگي مكرر و پي در پي

ج) انبساط و انقباض هاي حرارتي پي در پي و قرار گيري در دماهاي خيلي زياد مانند آتش

د) حركت نم و افزايش ميزان بلورهاي بر جامانده و ايجاد تنش هاي بسيار زياد ـ حركت آب و خروج آهك

ه) نفوذ نمك هاي زيان آور و حملات شيميايي آن ها به ويژه سولفات ها و انبساط مخرب

و) نفوذ آب هاي اسيدي مربوط به بارندگي يا فاضلاب هاي سطحي و صنعتي و شهري

ز) انبساط ناشي از واكنش برخي سنگدانه ها با قليايي هاي موجود در بتن

ح) ساير عوامل مانند ضربه، سايش و يا تركيب عوامل فوق

مسلماً حداقل يكي از اين عوامل در شهرهاي ايران وجود دارد و گاه در طول بهره برداري از اين جداول چند عامل در زمان هاي مختلف موجب خرابي مي شوند و يا حتي همزمان به كمك هم به خرابي منجر مي گردند.

استعداد خرابي را بايد در كيفيت بتن جستجو نمود چون نمي توان عامل را حذف كرد، بنابر اين بايد استعداد خرابي را در بتن به حداقل رسانيد. به عبارتي بايد جدول بتني با دوام توليد نمود و براي دستيابي به اين هدف، شناخت عوامل موثر بر دوام، ضروري است. البته شناخت نمي تواند به تنهايي كافي باشد و لازم است در اجرا از اين شناخت بهره گرفت و عوامل موثر بر افزايش دوام را در نظر داشت و برخي از آن ها را عملاً بكار برد.