روش استاندارد آزمایش و تست چکش اشمیت بتن

روش استاندارد آزمایش و تست چکش اشمیت بتن
1134 1398/1/17

آزمونهاي غیر مخرب بر روي بتن سخت شده – روش آزمون

1 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشهاي آزمون غیرمخرب براي بتن سخت شده میباشد. ایـن روش هـا عبارتند از:

الف. تعیین نمره برجهندگی،

ب. تعیین سرعت پالس فرا صوت ،و

ج. تعیین نیروي بیرون کشیدن.

یادآوري- این نوع روشهاي آزمون به منظور جایگزینی روشهاي آزمون تعیین مقاومت فشاري بتن نیسـتند، بلکـه بـا اعمـال ضریب تصحیح مناسب، می توان از آنها، براي تخمین مقاومت مورد نیاز استفاده کرد.

2 اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار میرود:

1 -2 نمره برجهندگی

(آزمون نمره برجهش) از روي چکش جهش خوانده می شود، این عدد عبارتست از میزان انرژي بازگشتی بـه چکش بعد از ضربه زدن به سطح بتن

 

2 -2منطقه آزمون

(آزمون نمره برجهش) آن قسمت از بتن که ارزیابی می شود و قسمتی که براي اهداف عملی با یک کیفیت یکنواخت در نظر گرفته می شود

3 -2 حدفاصل

(آزمون نمره برجهش) ارزش میانه تعدادي از اعداد که بر اساس ترتیب عددي مرتب شدهاند.

4 -2 زمان گذر

(آزمون سرعت پالس فرا صوت) زمان لازم براي عبور یک پالس فرا صوت از میان بتن، از مبدل فرسـتنده بـه مبدل گیرنده

5 -2 آغازه پالس

(آزمون سرعت پالس فرا صوت) زودترین قسمت پالس که توسط مبدل گیرنده دریافت میشود.

6 -2 زمان خیزش

(آزمون سرعت پالس فرا صوت) زمان مورد نیاز براي اینکه رشد دامنه زودترین پالس، از 10 درصـد بـه 90 درصد برسد.

3 تعیین نمره برجهش

اصول 1 -3 جرمی که توسط ضربه فنر به جلو رانده می شود به شناور متصل به سطح برخورد می کند. نتیجه آزمون بـر حسب، فاصله جهش از جرم بیان می شود.

یادآوري- پیوست الف روش کسب رابطه موجود بین مقاومت و نمره برجهش را شرح می دهد.

وسایل 2 -3

3 -2 -1 چکش بر جهندگی، این چکش عبارت است از یک چکش استیل فنري که بعد از رها شدن بـ ا یـک شناور استیل متصل به سطح بتن برخورد می کند.

چکش فنري باید با یک سرعت ثابت و قابل تکرار، حرکت کند. فاصله جهش چکش استیل از شـناور اسـتیل باید بر اساس یک مقیاس خطی متصل به قاب دستگاه، اندازهگیري شود. چکش برجهش باید حداقل سالی دوبار، واسنجی شود. همچنین هـر گـاه کـه صـحت کـارکرد آن مشـکوك ارزیابی شد باید دوباره آن را واسنجی کرد.

یادآوري- چکشهاي برجهندگی در انواع و اندازههاي مختلف براي آزمون مقاومتها و انواع مختلف بتنها در بازار وجود دارند. هر نوع و سایز از این چکش باید فقط و فقط در مورد بتنی که این چکش برایش طراحی شده است مورد اسـتفاده قـرار گیـرد . براي آزمون بتنهاي داراي مقاومت کم، مانند بتن سبک، یک چکش جهش پاندولی شکل، با انرژي کم مناسب است.

3 -2 -2 سندان فولادي مرجع ، براي تایید چکـش، کـه حـداقل سـختی آن، 52 راکـول و وزن آن (1±16( کیلوگرم می باشد. قطري معادل 150 میلی متر دارد، مگر آنکه دراستاندارد جرم متفاوتی براي آن تعریف شده باشد.

یادآوري- تایید شدن در یک سندان مرجع، به منزله تضمین این نیست که چکشهـاي مختلـف همـان نتـایج در دیگـر نقـاط مقیاس برجهش ارائه خواهند داد.

3 -2 -3 سنگ سایش، سنگ کربید سیلیکونی با بافت متوسط یا یک جنس مشابه

3 -3 منطقه آزمون

 -3 -3 انتخاب

اگر بتنهایی که آزمون میشوند، کمتر از 100 میلی متر ضخامت داشته باشند و یا در یک سـاختار تثبیـت شده قرار نگرفته باشند، باید در طول آزمون محکم نگه داشته شوند. از انجام آزمـون درمحـدوده هـاي کـه داراي بافتهاي کرمو،پوست پوست شده، یا بسیار متخلخل، باید اجتناب کرد. در انتخاب یک منطقه براي آزمون، عوامل شرح داده شده در پیوست ب را باید در نظر گرفت. یک منطقه آزمون باید حداقل ابعادي حدود 300 میلیمتر در 300 میلیمترداشته باشد.

یادآوري - بهتر است خواندنها، محدود به یک منطقه آزمون باشند و از خواندنهاي تصادفی در کـل سـاختار، حتـی الامکـان پرهیز نمود.

2 -3 -3  ـآماده سازی سطوح با بافت زبر(درشت) و سطوح داراي ملات سست، باید با استفاده از سنگ سایش، ساییده شوند. سطوح هموار یا ماله کشیده شده، ممکن است بدون ساییدن،آزمون شوند. هر گونه آب روي سطح بتن، تمیز شود.

3 -4 روش انجام

1 -4 -3 مقدمات

از چکش بر جهنده طبق دستورالعمل سازندهاش، استفاده کنید. آنرا حداقل سه بار قبل از هر گونه خواندنی امتحان کنید تا مطمئن شوید که به درستی کار میکند. قبل از انجام یک سري آزمون روي سطوح بتن، با استفاده از سندان استیلی مرجع، فرآیند خوانـدن را انجـام داده و ثبت کنید تا مطمئن شوید که دامنه پیشنهاد شده توسط سازنده، بدست می آیـد . اگـر چنـ ین نشـد، چکش را تمیز و یا تنظیم نمایید.

از چکش باید معمولاً در دماي بین 10 درجه سلیسیوس تا 35 درجه سلیسیوس استفاده نمود.

 

2 -4 -3 تعیین

چکش را محکم در موقعیتی نگه دارید که شناور بتواند بصورت عمود بر سطحی که قرار اسـت آزمـون شـود فرود آید. به تدریج فشار روي شناور را افزایش دهید تا چکش با آن تماس حاصل نماید. بعد از تماس چکش با سطح، نمره برجهش را ثبت کنید.

یادآوري- در بازار چکشهایی با تجهیزات نوشتاري خودکار وجود دارند، در این موارد، نمره برجهش بصورت خودکار ثبت مـی گردد.

از حداقل 9 خواندن براي کسب یک تخمین قابل اعتماد در مورد نمره برجهش براي منطقه آزمـون اسـتفاده نمایید. موقعیت و جهت هر دسته از خواندنها را ثبت نمایید. هیچ دو نقطه تماسی نباید نزدیکتر از 25 میلیمتر باشند و هیچکدام نباید از یک لبـه 50 میلـی متـر فاصـله داشته باشد. بعد از برخورد هرگونه عوارضی را در سطح کنترل کنید. اگر تماس از طریق یک ترك نزدیک به سطح مختل گردد، نتیجه باید تخفیف داده شود.

یادآوري- ترسیم یک شبکه منظم از خطوط با فاصله 25 تا 50 میلی متر از یکدیگر و تصور محل برخورد این خطوط به عنوان

نقاط آزمون ترجیح داده می شود.

 

3 -4 -3 مرجع بررسی

بعد از آزمون بتن، با استفاده از سندان استیل اقدام به خواندن نمایید (بند 3 -2 -2 .(سپس ارقام بدست آماده را ثبت نموده و بعد آنها را با مواردي که پیش ازآزمون بدست آمده اند مقایسه نمایید( بند3 -4 -1 .(اگر نتایج با همدیگر فرق داشته باشند، چکش را تمیز و یا تنظیم کرده و آزمون را تکرار نمایید.

 

3 -5 نتایج آزمون

نتیجه منطقه آزمون، باید به عنوان میانگین و حد واسط تمام خواندنها در نظر گرفته شود، در صورت لـزوم جهت چکش را طبق دستورالعمل سازنده تنظیم نمایید و بصورت یک رقم کلی بیان کنید. اگر از بیش از یک چکش استفاده می گردد، تعداد مناسبی از آزمونها باید روي سطوح مشـابه بـت ن صـورت گیرند تا بزرگی تفاوتهاي مورد نیاز تعیین گردد. اگر بیش از 20 درصد از تمام خواندنها با مقدار میـانگین ، بـیش از 10 واحـد اخـتلاف داشـته باشـند، کـل مجموعه خواندنها باید باطل شوند.

یادآوري 1 -یک روش براي بدست آوردن رابطه بین مقاومت و نمره برجهش در پیوست الف آمده است.

یادآوري 2 -براي کسب اطلاعات در باره عوامل موثر بر نمره برجهش به پیوست ب مراجعه کنید.

 

3 -6 گزارش آزمون

یک مثال از گزارش آزمون در پیوست ث ارائه شده است.

علاوه بر جزئیات مورد نیاز بند 6 ،این گزارش باید مشتمل بر موارد ذیل نیز باشد:

3 -6 -1معرفی چکش ؛

3 -6 -2خواندنهاي سندان مرجع قبل و بعد از انجام آزمونها؛

3 -6 -3 نتیجه آزمون (مقدار میانگین) و جهت چکش براي هر منطقه آزمون؛

3 -6 -4 هر یک از ارقام حاصل از چکش ( در صورت نیاز)؛

3 -6 -5 نتایج تنظیم شده آزمون براي تعیین جهت چکش (اگر مناسب باشد).