آزمایش تعيين مقاومت فشاري بتن

 آزمایش تعيين مقاومت فشاري بتن
1965 1396/5/12

 آزمایش تعيين مقاومت فشاري بتن

           جهت تعيين مقاومت فشاري بتن مراحل زير انجام مي‌گيرد.    

-         كنترل بتن از نظر انطباق با مقاومت مشخصه (نمونه‌هاي عمل آمده در آزمايشگاه) طبق استاندارد             ASTM C192 , C39

-         كنترل بتن از نظر يكنواختي اختلاط طبق استاندارد ASTM C94 (مربوط به بتن آماده)

-         كنترل عمل‌آوري (تهيه نمونه‌هاي عمل‌آمده در كارگاه)‌ ASTM C31 , C39

-         كنترل مقاومت بتن در زمان هاي مختلف در شرايط عمل‌آوري كارگاهي (نمونه آگاهي) براي قالب‌برداري و عمل‌آوري

-         كنترل مقاومت مغزه‌هاي بتن سخت شده قطعات سازه طبق استاندارد  ASTM C42