تعریف بتن حجیم

تعریف بتن حجیم
2409 1395/8/9

تعريف بتن حجيم

 در گذشته عبارت بتن حجيم فقط در مورد بتن با ابعاد بزرگ مانند سد هاي وزني به کار برده مي شد، اما امروزه به هر قطعه بتني که در آن، ابعاد به اندازه اي باشند که رفتار حرارتي ممکن است منتهي به ايجاد ترک شود را گويند هم چنين بر طبق استاندارد اروپايي ENV 206:1992   هنگامي که اختلاف دماي سطح و هسته بتن به بيش از 20 درجه سانتي گراد برسد بتن ترک مي خورد. [2] براي مثال با در نظر گرفتن ضريب انبساط حرارتي بتن برابر 10۶× 10، تغيير شکل نسبي افتراقي برابر۶ 10× 200  مي گردد. اين يک تخمين واقعي تغييرشکل نسبي کششي در هنگام ترک خوردن است. پس بر طبق تعريف اين استاندارد چنانچه در سازه هاي بتني گراديان حرارتي بيش از 20 درجه سانتي گراد برسد آن سازه شامل دسته بندي بتن حجيم مي شود.