بتن پیش ساخته
1216 1398/1/30

بتن پیش ساخته

به منظور تأمین سرعت عمل بیشتر در اجرای کارهای دارای تشابه و تکرار عضوهای ساختمانی نظیر دالها، تیرچه ها، لولهها، بلوکها و آجرها از بتن پیشساخته استفاده میشود . جزئیات دانه بندی مصالح، میزان آب، سیمان، مواد افزودنی، نحوه قالببندی، روش حمل و عمل آوردن و بالاخره نحوه ذخیره سازی و مصرف، باید با ذکر جزئیات و بر اساس مندرجات این نشریه ، قبلاً به تأیید دستگاه نظارت برسد. در نحوه حمل قطعات باید نهایت دقت به عمل آید تا تنشها و تغییرش کلهای غیر مجاز و زودهنگام، موجب خرابی نشود. بدون تأیید قبلی دستگاه نظارت، حمل قطعات پیشساخته مجاز نمیباشد. از بتن خشک و بدون اسلامپ میتوان برای تولید عضوهای پیش ساخته استفاده نمود. ساخت، اجرا و حمل این نوع بتن باید بر اساس مندرجات مشخصات فنی خصوصی صورت گیرد.