پودر آب بند کننده نفوذگر بتن AQUAFIN-IC
9121 1394/08/21

پودر آب بند کننده نفوذگر بتن AQUAFIN-IC 

نفوذگر آب بندكننده و كريستال شونده

شرح :

AQUAFIN-IC ماده اي تك جزئي، غير آلي و پايه سيماني مي باشد. اين ماده نفوذگر و كريستال شونده است و سازه هاي جديد وقديمي بتني را آببندي كرده و ازعمق محافظت مي نمايد. بطوريكه حتي اگر پوشش صدمه ببيند، آببندي بتن همچنان كامل باقي مي ماند.بنابراین  AQUAFIN-IC تنها يك پوشش نيست، بلكه در  اثر واكنش اجزاء تشكيل دهنده آن با رطوبت، ساختاري يكپارچه با بتن ايجاد كرده و توده مقاوم و با دوامي تشكيل مي دهد.

خواص و مزايا:

 • اجراي اين محصول آسان و مقرون بصرفه است
 • در تماس با آب و رطوبت بسرعت سخت مي شود.
 • در برابر فشارهاي هيدرواستاتيك قوي مقاوم است.
 • چسبندگي بسيار عالي به بتن دارد.
 • بر روي سطوح مرطوب قابل اعمال است.
 • در برابر فشار مثبت و منفي آب مقاوم است و فشار  تا     13بار را تحمل مي كند.
 • فاقد كلرايد مي باشد.
 • در مقابل زنگ زدگي آرماتورها ، يخبندان، شبنم و يا تغييرات دمائي تا 50 درجه سانتيگراد مقاوم مي باشد.
 • بتن را در مقابل اثرات مخرب آبهاي شيرين و شور، جريانهاي فاضلابي، آبهاي خورنده زيرزميني، كربناتها،
 • كلرايدها، سولفاتها و نيتراتهاي محلول محافظت مي نمايد.
 • دارای تاییدیه های آب شرب می باشد .
 • غير سمي و سازگار با محيط زيست است.

مصارف:

آب مورد نياز جهت كيورينگ اين محصول از لحاظ تجزيه اي بايد سختي برابر≤3 ºdH     داشته باشد . جهت تشخيص ميزان نفوذ AQUAFIN-IC نسبت به بتن مطابق استاندارد DIN 4030 دانستن سطح دي اكسيد كربن محلول در بتن ضروري است .

اين محصول پس از اعمال و خشك شدن، تركها تا عرض چهاردهم ميليمتر را سيل مي نمايد و داراي اثر  Self healing effectاست. بدين معنا كه در نتيجه رشد كريستالها در تمامي جهات و جوانب ، اگر بتن ترك بخورد ، توسط كريستالها خودبخود ترميم مي شود.

اساس عملکرد : AQUAFIN-IC 

AQUAFIN-IC شامل تركيبات شيميايي آببندكننده فعال است كه با رطوبت و آهك آزاد موجود در داخل بتن وارد واكنش شده، تركيبات كريستالي غيرمحلول تشكيلمي دهند كه منافذ و تركهاي بتن را پر مي كند. اين مادهحتي در معرض فشار هيدرواستاتيك قوي نيز نفوذ مي نمايد و خود جزئي از بتن مي شود. در واقع تنها فضاهاي خالي راپر كرده و افزايش حجم ايجاد نمي نمايد.

از آنجا که AQUAFIN-IC  با آب موجود در بتن تازه واكنش مي دهد، بمنظور آغاز فرآيند نياز به پاشش مجددآب نيست.پروسه اي كه در مكانيزم آببندي اين محصول طي مي شود، شيميايي و زمانبر مي باشد. در واقع هر كريستال نقطه شروعي براي تشكيل كريستالهاي بعدي است.

اگر چه تركيبات شيميايي آببند كننده براي هميشه فعال باقي مانده و سازه را در مقابل نفوذ آب محافظت مي كنند، اما در مدت زمان قابل قبولي از زمان اعمال، سطح را تا عمق مناسبي آببند مي نمايند.

حداقل زمان لازم براي خشك شدن اين ماده سه روز می باشد و ممکن یک ماه تا حصول ماکزیمم خواص نیاز باشد .

 عوامل محيطي از جمله دماي محيط، دانسيته بتن، ميزان رطوبت موجود و شرايط جوي، همگي بر زمان پروسه آببندي تاثيرگذارند. براي ايجاد و رشد كريستالهاي بيشتر جهت آببند نمودن تركها ، زمان بيشتري لازم است.

AQUAFIN-IC در شرايط محيطي خشك غير فعال شده و به محض تماس مجدد با رطوبت فعال مي گردد. بتن آببند شده توسط AQUAFIN-IC  در تماس دائم با محیط دارای PH در محدوده11-4 و همچنین تماس دوره ای  با محیط دارای PH در محدوده 12-2 کاملا مقاوم می باشد .

به علاوه اين محصول از خوردگي آماتور داخل بتن، ترك خوردن و تخريبهاي ناشي از عوامل جوي جلوگيري مي نمايد.

خواص :

پايه: سيمان / ماسه، غير آلي

رنگ: خاكستري - سفيد

دانسيته بالك: 1/1 Kg/lit

نسبت اختلاط: 25   کیلوگرم  AQUAFIN-IC با 6 تا 8 ليتر آب تميز  

زمان اختلاط: سه دقیقه

زمان ماندگاري پس از اختلاط: 30 تا 60 دقيقه

دماي اعمال: 5+  تا 30 + درجه سانتیگراد ، دماي پائينتر موجب افزايش و دماي بالاتر موجب كاهش زمان سخت مي گردد.

ميزان مصرف: در سطوح مرطوب Kg/m2  0/75  در يك لايه ، در سطوح خيس  ( ديوارها) :Kg/m2 1/2 در دو لايه، در سطوحي كه تحت فشار هيدرواستاتيك نيستند.Kg/m2 1/5 در دو لايه ، براي سطوح تحت فشار هيدرواستاتيك ( براي سطوح با تخلخلهاي بيش از حد قابل پيشبيني نمي باشد).

شرايط محيطي پس از اعمال: آمادگي براي قرار گرفتن در معرض رطوبت نسبي 60 % و دماي +20 ºC سانتيگراد و تحت شرايط زير :

در باران پس از 24 ساعت: در معرض بار ترافيكي پس از 5 ساعت ، در معرض خاكريزي  3 روز پس از اعمال

شرايط نگهداري: در محيط خشك، 12 ماه

بسته بندي:  پاكت 25 كيلوئي

دستور العمل اعمال

آماده سازي سطح:

سطح مورد نظر بايد كاملاً تميز شده و از هر گونه آلودگي وذرات سست پاك گردد بطوريكه منافذ موئينه بتن باز باشد ، همچنين سطح بايد خلل و فرج كافي براي نفوذ شيميائي به داخل بتن را داشته باشد .كليه سطوح نرم بايد IC درست بطريق مكانيكي جهت تامين چسبندگي لازم بين سطح وپوشش زبر شوند .

- تمامي آلودگيها اعم از گرد و غبار ، ذرات سيمان ، روغن و تركيبات سست و رنگها بايد بوسيله اسيد شوئي ، سند بلاست ، واتر جت يا روشهاي مكانيكي ديگر زدوده شوند .

- كليه برآمدگيها ، لبه ها ، ذرات شن و سطوح آسيب ديده بايد برداشته شده و درزهاي ريز و تركهاي غير دینامیک تا عرض چهاردهم میلیمتر ، به عرض 20 میلیمتر و عمق 25 میلیمتر خالی گردد .

نشتي هاي فعال آب توسط Fix-10S   بايد متوقف گردد.

- سطوح آسيب ديده و تخريب شده با ملات ترميمي  ASOCRET-IM  يا ASOCRET-RN مناسب بسته به كاربري سطح ترميم شوند .

- درزهاي اتصال ، اجرائي توسط ASO-JOINT-TAPE 2000 S و  AQUAFIN-2K/M آب بند شوند.

- كليه سطوحي كه قرار است آب بندي گردد. توسط آب تميز مرطوب شوند.مرطوب نمودن سطح طبق دستورالعمل تا رسيدن به حالت اشباع طوريكه كليه تخلخلهاي سطح براي رشد كريستالهاي عمقي آماده باشند ادامه يابد .

هنگاميكه از AQUAFIN-IC  استفاده ميشود ، دقت داشته باشيد كه سطح بايد نمدار بوده ولي خيس نباشد .از كار  بر روي سطوح غير قابل نفوذ بايد اجتناب نمود .

آماده كردن مواد:

مقدار 6/75 تا 8 ليتر آب تميز را داخل سطل تميزي ريخته و ميزان كافي از ملات را همزمان در حاليكه به طريق مكانيكي با همزن به 

دور 700 rpm -300 در حال هم خوردن مي باشد با آن مخلوط نمائيد و اين عمل تا رسيدن به مخلوطي كاملاً يكنواخت ، بدون كلوخه و قابل اسپري ادامه دهيد .

تنها ميزاني از مواد كه طي زمان  60تا 30 دقیقه قابل اعمال هستند با هم مخلوط نمایدو پس از گذشت مکثکوتاهی  به مدت 3در حدود  دقیقه دوباره عمل هم زدن را تکرار نمایید .

اعمال AQUAFIN-IC

اعمال به روش دوغابي:

ميزان مورد نياز از AQUAFIN-IC را بطور يكنواخت توسط برس روي سطح اعمال نموده ، سپس برس را بصورتيكنواخت بر سطح حركت دهيد. و بهتر است لايه دوم را زمانيكه لايه اول كاملاً خشك نشده و چسبناك مي باشد، عمال نمود .

اعمال با اسپري:

AQUAFIN-IC را مي توان با دستگاه اسپري اعمال نمود ، بسته به ميزان رطوبت موجود در محيط ضمن اجرا با اسپري ، اعمال را ميتوان در يك يا دو لايه طي يك حركت دوراني انجام داد . بهتر است لايه دوم را تا زمانيكه لايه اول هنوز مرطوب و اندكي چسبناك است اعمال نمود.

سخت شدن و محافظت از پوشش:

سطوح خارجي و رو باز :سطح پوشش داده شده بايد به مدت 3 روز مرطوب نگهداشته شود. ضمناً از تابش مستقيم خورشيد ، باد ويخ زدگي توسط لايه اي محافظ نظير ورق پلي اتيلني يا پارچه محافظت گردد.سطح پوشش داده شده بايد به مدت 24 ساعت از قرار گرفتن در معرض بارش مستقيم باران محافظت گردد. عمل خاكريزي را 3 روز پس از اعمال لايه دوم مي توان انجام داد .

سطوح داخلي :در سطوحي كه داراي رطوبت بالائي باشند به خوبي رشد كرده و تشكيل كريستال AQUAFIN-ICمي دهد ولي بر روي سطوح خشك لازم است كه بمدت 3روز به سطح آب داده شود . همچنين بايد اطمينان حاصل نمود كه محيط اطراف سطح تا 24 ساعت از تهويه كافي برخوردار است.

مخازن ذخيره آب:

توجه به اين نكته ضروري است كه پر كردن مخزن 3 روز پس از اعمال  AQUAFIN-IC امكانپذير بوده و به منظور بهره برداري از مخزن جهت استفاده آب شرب ابتدا بايد مخزن توسط آب تميز شستشو گردد.در صورتيكه AQUAFIN-IC به درستي اعمال شده باشد بصورت دائمي فعال باقي مي ماند و داراي عمري برابر عمر سازه خواهد بود .

نكات مهم:

واكنش بين IC و آهك آزاد موجود در بتن منجر به شوره زدگي مي شود ولي اين شوره ها را مي توان با برس ازسطح پاك نمود رنگهاي متفاوت AQUAFIN-IC .بستگي به ميزان رطوبت موجود در بتن دارد ، IC بسته به ميزان رطوبت موجود پس از كيورينگ تيرگي و روشني متفاوتي ، در بتن ممكن است پيدا كند .

وجود سطح سالم و بي عيب لازمه ايجاد پيوند بين سطح و پوشش مي باشد ، بنابراين سطوح سست كه مانع ايجاد پيوند كامل بين پوشش و سطح اصلي هستند بايد با واتر جت تحت فشار400 بار ،فشار هوای 2000 بار و شات بلاست ، كه روشهاي مناسبي براي اين منظور هستند برداشته شود .

در مخازن ميانگين دما بايد بين 10 تا 15 درجه سانتیگراد باشد ، براي اطمينان از كيورينگ سيمان سطح بايد براي مدت زمان معيني داراي رطوبت بالاي 80 % باشد و از خشك شدن سطح ممانعت گردد .بطور عمومي 7 روز براي اين منظور كافي است.لازم است از تراكم آب و يا ايستادن لايه اي از آب بر روي سطح در طول اين زمان جلوگيري شود . در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد و یا  بر روی سطوح یخ زده آنرا اعمال نکنید . همچنین چهت کاربرد در دمای های بالاتر از 32 درجه سانتیگراد طبق نظر مشاور اقدام نمایید.

آنرا بر روي زمينه خشك و يا سطوح غير بتني اعمال نكنيد

احتیاط و ایمنی:

همانند تمامی محصولات شیمیایی ، احتیاط لازم در زمان انبار داری و مصرف ضروری است . از تماس با چشم ها ، دهان ، پوست و مواد خوراکی اجتناب شود . در صورت ترشح به چشم ها و پوست آن را به سرعت با آب بشوئید. در صورت بلع ناگهانی به پزشک مراجعه کنید . در ظروف را پس از مصرف ببندید .

 AQUAFIN-IC را به گونه ای بکار برید که غبار کمتری در هنگام اختلاط ایجاد شود . برای مقابله با غبار احتمالی از یک ماسک سبک استفاده کنید .

تاییدیه کیفیت:

تمامی محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردند ، مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.