رواداری چیست
46019 1394/09/30

رواداری چیست؟

رواداری های مجاز چیست

رواداری یا Tolerance به معنی تفاوت مجاز و حدود قابل تحمل می باشد و در کارهای عمرانی به معنی حد ترخیص و انحراف مجاز کاربرد دارد. مقدار مجاز رواداری در سازه های بتنی و فلزی و مصالح ساختمانی و … توسط مراجع رسمی در قالب نشریه و ضوابط به پیمانکار و مشاوران ابلاغ می شود. بعنوان مثال می توان به کنترل رواداری های زیر در یک سازه اشاره کرد.

  • رواداری در سازه های بتنی Tolerance for Concrete Construction
  • رواداریها در بریدن و کارگذاشتن میلگردها
  • رواداری اندازه گیری مصالح متشکله بتن نسبت به وزن هریک از آنها
  • رواداری مصالح ساختمانی مانند آجر و بلوک
  • رواداری سازه های فلزی شامل تیر ، ستون و….
  • رواداری در سازه های بتنی

چنانچه در در مشخصات طرح به رواداری اشاره نشده یا مشخص نبود که طبق جدول ۶-۳-۳ نشریه ۵۵ می توان عمل کرد.