تماس برای مشاوره؟

متخصصین و کارشناسان کلینیک بتن ایران آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

مشاوره فنی: 09120916272-09128889641

مشاور اجرایی پروژه تعمیراتی: 09128889641

پشتیبانی فنی فروش: 09120916272

میلگرد چیست ( آرماتور )

میلگرد چیست ( آرماتور )

میلگرد به عنوان بخشی از بتن مسلح به براساس نوع طرح و برای افزایش مقاومت خمشی و کششی بتن مورد استفاده قرار می گیرد. در متن زیر به نکات اجرایی ، کاربرد ، روش اجرای میلگرد پرداخت می شود. شما می توانید با مطالعه متن زیر اطلاع کاملی از میلگرد یا آرماتور مصرفی و آرماتور بندی ، مراحل کار و ... در بتن مسلح به دست بیاورید.

 

نقشه های اجرایی

نقشه های اجرایی منضم به قرارداد، باید شامل جزئیات آرماتوربندی سازهها، نظیر قطر، طول، شکل، اندازه و جزئیات خمها و جدول اوزان باشد . بسته به نوع و پیچیدگی سازه با دستور دستگاه نظارت، نماید. این نقشهها بر اساس 1 پیمانکار باید برای سهولت اجرا، اقدام به تهیه نقشههای اجرایی کارگاهی نقشه های اصلی قرارداد تهیه شده و شامل جزئیات بیشتری در ارتباط با نحوه اجرا، خم کردن، محل دقیق و تعداد میلگردها، نوع میلگردها و سایر اطلاعات لازم که به نحوی در درک بهتر جزئیات مؤثرند، میباشند. قبل از اجرای عملیات بتنریزی و با اطلاع قبلی پیمانکار، جزئیات و نحوه استقرار آرماتورها مورد بازدید دستگاه نظارت قرار گرفته و سپس دستور بتنریزی صادر خواهد شد.

 

 بریدن و خم کردن آرماتور

بریدن و خم کردن آرماتور باید مطابق نقشهها و مشخصات اجرایی در کارگاه پیمانکار یا کارخانه تولید کننده انجام شود. انتخاب تجهیزات بریدن و خم کردن، قطر فلکه خمکن، شعاع انحنا ی میلگرد و خم کردن، باید بر اساس ضوابط این فصل و تأیید دستگاه نظارت باشد . بریدن میلگردها باید با وسایل مکانیکی صورت گرفته و خم کردن آرماتور، باید به روش سرد انجام شود. استفاده از حرارت برای خم یا باز کردن 1 کردن فولاد، مجاز نیست. خم کردن میلگردهای داخل بتن نظیر میلگردهای انتظار میلگردهای خم شده، مجاز نیست، مگر در مواردی که در نقشههای اجرایی پیشبینی شده باشد، در این موارد برای شکل دادن مجدد باید به ویژگ یهای فولاد مصرفی توجه شود. در مواقع اضطراری انجام کارهای فوق باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت صورت گیرد . علاوه بر آن در خم کردن میلگردها رعایت نکات زیر الزامی است.

الف: حداقل قطر فلکه خم کن متناسب با نوع فولاد است.

ب: سرعت خم کردن متناسب با نوع فولاد و دمای محیط انتخاب میشود . در مورد میلگردهای سرد اصلاح شده، سرعت خم کردن با روش تجربی به دست میآید.

پ: در دمای کمتر از 5 -درجه سلسیوس، خم کردن میلگردها مجاز نیست.

ت: باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد، به هیچ وجه مجاز نیست. در موارد اضطراری، در صورت تأیید دستگاه نظارت و انجام این امر، باید تمام میلگردها از نظر ترک خوردگی کنترل شوند و نتایج کنترل به تأیید کتبی کنترل کننده و دستگاه نظارت برسد.

- قطر داخلی خم برای خاموت به قطر بیش از 16 میلیمتر بر اساس جدول 5-11-7) ت) بوده و برای خاموت با قطر 16 میلیمتر و کمتر حداقل قطر خم برای آرماتور طبقات مختلف جدول ، به ترتیب 5d.2 و 4d خواهد بود.

- قطر داخلی خمها در شبکههای سیمی جوش شده، صاف یا آجدار هنگامی که به عنوان آرماتور مجاز نیست. استفاده از جوشکاری برای بستن میلگردهای متقاطع، مگر ب رای فولادهای جوش پذیر و با تأیید دستگاه نظارت، مجاز نمیباشد.

تمامی میلگردها باید با توجه به ضوابط و رواداریهای مندرج در مشخصات فنی خصوصی بریده بسته و جاگذاری شوند، در صورتی که این رواداریها در دست نباشد ، رعایت رواداریهای مندرج در قسمت 5-11-12 این بخش الزامی است.

  

 وصله کردن آرماتور

حتی الامکان باید میلگردهای مصرفی به صورت یکپارچه باشند . تمام اتصالات میلگردها باید در نقشه های اجرایی منعکس گردد و تعداد اتصالات به حداقل ممکن کاهش یابد . در صورتی که وجود اتصال اجتنابناپذیر باشد، این اتصالات باید در مقاطعی قرار داده شوند که تنش وارده بر عضو یا قطعه بتنی حداکثر نباشد و از تمرکز تمامی وصلهها در یک مقطع نیز خودداری شود. وصله کردن میلگردها باید به روشهای پوششی، اتکایی، جوشی، مکانیکی و بالاخره وصلههای مرکب مطابق آییننامه بتن ایران و زیر نظر دستگاه نظارت انجام شود. طول وصله برای آرماتور صاف، دو برابر طول وصله مشابه در آرماتورهای آجدار میباشد. در صورتی که محل وصلهها در نقشههای اجرایی و دستورالعملهای بعدی دستگاه نظارت منعکس نباشد، رعایت نکات زیر الزامی است.

الف: در قطعات تحت خمش و خمش توأم با فشار، نباید بیش از نصف میلگردها در یک مقطع وصله شوند.

 ب: در صورت وجود کشش یا کشش ناشی از خمش، حداکثر میلگردها در یک مقطع را میتوان به 1 وسیله پوشش وصله نمود.

پ: وصله کردن میلگردهای تحتانی قطعات خمشی در وسط دهانه یا نزدیک به آن و یا میلگردهای بالایی قطعه خمشی روی تکیه گاه یا نزدیک آن، مجاز نیست.

ت: به طور کلی هر وصله باید 40 برابر قطر میلگرد، با وصله مجاور فاصله داشته و در یک مقطع قرار نگیرد.

 

جوشکاری آرماتور

اتصال میلگردها از طریق جوشکاری با روش جوش نوک به نوک، خمیری یا جوش ذوبی با الکترود با دستور و موافقت قبلی دستگاه نظارت مجاز میباشد . در این خصوص رعایت ضوابط و مندرجات آیین نامه بتن ایران الزامی است و علاوه بر آن باید نکات زیر نیز مورد توجه قرار گیرد.

الف: اتصال جوشی میلگرد سرد اصلاح شده جز با روشهای خاص مناسب و تحت کنترل دقیق ، مجاز نمیباشد. در صورتی که برای هر نوع فولاد، الکترود مخصوص و روش جوشکاری مناسب اختیار شود، میتوان از روش اتصال جوش ذوبی استفاده نمود.

ب: قبل از جوشکاری باید میلگردها را گرم نمود و جوشکاری توسط کارگران آزموده و مجرب انجام شود.

پ : نوع جوش، مشخصات دستگاهها و تجهیزات جوشکاری باید به تأیید دستگاه نظارت برسد.

 

حداقل پوشش محافظ بتنی روی میلگرد

پوشش بتنی میلگردها عبارتست از حداقل فاصله رویه میلگرد اعم از طولی و عرضی تا نزدیک ترین سطح بتن. نظر به اهمیت این پوشش در حفظ و نگهداری میلگردها و نهایتاً عمر مفید سازه بتنی، پیمانکار باید نهایت دقت را در نصب میلگرد و نیز ریختن و متراکم نمودن بتن به عمل آورد تا باعث جابه جایی و تغییر محل آرماتورها نگردد. در صورت عدم وجود حداقل پوشش بتنی در نقشههای اجرایی و دستورالعملها، رعایت مندرجات این قسمت الزامی است.

الف: ضخامت و پوشش بتنی، نباید از قطر میلگردهای مصرفی کمتر اختیار شود، در مورد گروه میلگردها بدین ترتیب عمل میشود که یک گروه میلگرد به صورت یک میلگرد فرضی با سطح مقطع معادل کل گروه فرض میشود، در این حالت ضخامت پوشش بتن از خارجیترین سطح گروه میلگرد و در جهت موردنظر اندازهگیری میشود.

ب: ضخامت پوشش، هیچگاه نباید از حداکثر قطر شن مصرفی (برای شن تا قطر 32 میلیمتر) کمتر اختیار شود. در مورد شن بزرگتر از 32 میلیمتر، ضخامت پوشش حداقل مساوی قطر بزرگترین شن به اضافه 5 میلیمتر اختیار میشود.

پ: در مورد انتهای میلگردهای مستقیم در قطعات کف و سقف که در معرض تعرق قرار نمیگیرند، به شرط موافقت دستگاه نظارت، رعایت ضخامت پوشش الزامی نیست.

ت: حداقل ضخامت پوشش با توجه به شرایط محیطی و رویارویی سازه نباید از اعداد مندرج در جدول 5-11-11-1) ت) کمتر اختیار شود.

جدول 5-11-11-1) ت) حداقل پوشش بتنی (بر حسب میلیمتر)

شرایط محیطی

نوع سازه ملایم متوسط شدید بسیار شدید فوق العاده شدید

75 65 50 45 35 ستونها و تیرها

60 50 35 30 20 تیرچهها و دیوارها، دالها

55 45 30 25 20 پلیسهای سقفهای و پوستهها

90 75 60 50 40 شالودهها

شرایط محیطی مندرج در جدول 5-11-11-1) ت) به شرح زیر است:

شرایط محیطی ملایم ـ به محیطهایی اطلاق میشود که در آنها عوامل مهاجم موجود نبوده یا قطعات بتنی در مقابل آنها محافظت میشود.

قطعاتی که در معرض رطوبت، تعریق، تر و خشک شدن متناوب، یخزدگی، تماس با خاک مهاجم یا غیر مهاجم، مواد خورنده، فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه و ضربه اجسام دیگر نبوده یا در مقابل تهاجم به نحوی مطلوب مورد محافظت واقع شده باشند ، دارای شرایط محیطی ملایم میباشند.

شرایط محیطی متوسط ـ به محیطهایی اطلاق میشود که در آنها قطعات بتنی در معرض رطوبت و گاهی تعریق قرار میگیرند. قطعاتی که دائماً در تماس با خاک های غیر مهاجم هستند یا در مجاورت آبهای با 5 > PH قرار میگیرند، دارای شرایط محیطی متوسط میباشند.

شرایط محیطی شدید ـ به محیطهایی اطلاق میشود که در آنها قطعات بتنی در معرض رطوبت یا تعریق شدید یا تر و خشک شدن متناوب و یا یخزدگی نه چندان شدید قرار میگیرند.

شرایط محیطی بسیار شدید ـ به محیطهایی اطلاق میشود که در آنها قطعات بتنی در معرض گازها، مایعات، مواد خورنده و یا رطوبت همراه با یخزدگی شدید قرار میگیرند . قطعات در معرض ترشح آب، قطعات غوطهور در آب که یک وجه آنها در تماس با هوا قرار میگیرند، قطعات واقع در هوای اشباع شده از نمک و سطوحی که در معرض خوردگی ناشی از مصرف مواد یخ زدا قرار میگیرند، دارای شرایط محیطی بسیار شدید میباشند.

شرایط محیطی فوقالعاده شدید ـ به محیطهایی اطلاق میشود که قطعات بتنی در معرض فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه و یا آب با 5 < PH قرار میگیرند. سطوح بتنی محافظت نشده پارکینگها و قطعات موجود در آبی که اجسام صلبی را با خود جاب هجا میکند، دارای شرایط محیطی فوق العاده شدید هستند. شرایط محیطی جزایر و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، به طور عمده جزو این شرایط محیطی قرار میگیرند.

ث: برای بتنهای رده C35 و C40 به استثنای شرایط محیطی شدید و فوقالعاده شدید، میتوان اعداد جدول 5-11-11-1) ت) را تا 5 میلیمتر و برای بتنهای رده بالاتر تا 10 میلیمتر کاهش داد، مشروط بر اینکه ضخامت پوشش از 20 میلیمتر کمتر اختیار نشود.

ج: برای میلگردهای با قطر بیش از 36 میلیمتر باید مقادیر جدول فوق را به اندازه 10 میلیمتر افزایش داد.

چ: در صورتی که بتن مستقیماً روی خاک ریخته شود و به طور دائم در تماس با خاک باشد ، باید حداقل ضخامت پوشش 75 میلیمتر اختیار شود.

ح: اگر سطح بتن نقشدار یا دارای شکستگی باشد، ضخامت پوشش از عمق فرورفتگی اندازهگیری میشود.

 

 

رواداریها در بریدن و کارگذاشتن میلگردها

تمام میلگردها باید بر اساس اندازه و اشکال مشخص شده در نقشهها و دستورالعم لها بریده شده و دقیقاً در محلهای موردنظر به نحوی نصب گردند که در طول عملی ات بتنریزی و تراکم هیچگونه تغییری در محل آنها حادث نشود. بریدن و کار گذاردن آرماتور باید در حد رواداریهای مندرج در مشخصات فنی خصوصی و سایر مدارک قرارداد صورت گیرد. در صورت نبود این دستورالعملها، رعایت مندرجات این قسمت الزامی است.

الف: رواداریهای بریدن میلگردها

ـ طول میلگرد 25 ±میلیمتر

ـ مجموعه ابعاد خاموت 12 ±میلیمتر

ـ خمها 25 ±میلیمتر

ب: رواداریهای بستن و کار گذاشتن میلگردها کاهش صخامت پوشش بتن نسبت به مقادیر تعیین شده در نقشهها ، حداکثر 8 میلیمتر است و در 3 هیچ مورد نباید ضخامت پوشش از میزان تعیین شده کمتر شود.

ـ انحراف موقعیت میلگردها نسبت به محلهای تعیین شده در نقشهها ، برای قطعات خمشی، و دیوارها و ستونها به شرح زیر است:

  • برای 200 ≤ h میلیمتر 8 ±میلیمتر
  • میلیمتر± 12 میلیمتر 600 > h > 200 برای
  • برای 600 ≥ h میلیمتر 20 ±میلیمتر

ـ انحراف فاصله جانبی بین میلگردها نسبت به فاصله مشخص شده، 30 ±میلیمتر

ـ انحراف موقعیت طولی خمها و انتهای میلگردها، 50 ±میلیمتر

ـ انحراف موقعیت طولی خمها و انتهای میلگردها در انتهای ناپیوسته قطعات، 20 ±میلیمتر

 

بازرسی و نظارت آرماتور بندی

قبل از شروع عملیات نصب و جا گذاشتن آرماتورها دستگاه نظارت قال بها را از نظر ابعاد، محل و رقوم، مورد بازرسی و کنترل قرار خواهد داد. قبل از اجرای بتنریزی، عملیات بستن و کارگذاشتن آرماتورها از نظر قطر، تعداد، شکل، فواصل و استحکام با توجه به ضوابط و رواداری های مندرج در این دستورالعملها کنترل میشود. پس از اطمینان از اجرای صحیح، دستور بتن ریزی صادر خواهد شد . رعایت مندرجات آییننامه بتن ایران در مورد بازرسی و نظارت بر عملیات تهیه، حمل و نصب آرماتورها در بتن آرمه، اجباری است.

 

تاریخ: 1398/09/19      بازدید:283

تماس با ما